news/content
1393/10/17

بیانات در دیدار مردم قم

به مناسبت سالروز قیام نوزدهم دى‌؛ در حسینیه امام خمینی رحمه‌الله

بسماللهالرّحمنالرّحیم

 خوشامد عرض میکنم به همهى برادران، خواهران، علماى محترم، جوانان عزیز و تبریک عرض میکنم میلاد مسعود نبىّ معظّم و مکرّم اسلام و امام صادق (علیهالصّلاةوالسّلام) را به همهى شما و همهى ملّت ایران و به همهى امّت اسلامى.

 آنچه در درجهى اوّل بهمناسبت نوزدهم دى ماه که یک روز تاریخى و بزرگ و تعیینکننده است، لازم است عرض بکنم تشکّر از مردم عزیز قم است، بهخاطر اینکه نگذاشتند و نخواهند گذاشت که این حادثه به دست فراموشى سپرده بشود؛ چون انگیزههایى وجود دارد براى فراموش کردن و در طاق نسیان گذاشتن(۱) این روزهاى بزرگ و این حوادث بزرگ؛ کار میکنند و تلاش میکنند براى اینکه سوابق تعیینکننده و عموماً افتخارآمیز براى انقلاب و دوران دفاع مقدّس و امثال اینها، فراموش بشود. نهم دى را هم میخواهند به فراموشى بسپرند. حادثهى عاشوراى حسینى را هم ستمگران و ظالمان میخواستند نگذارند باقى بماند، زینب کبرا (سلاماللهعلیها) نگذاشت. دو حرکت عمّهى ما - زینب کبرا (علیهاالسّلام) - انجام داد: یک حرکت، حرکت اسارت بود به کوفه و شام و آن روشنگرىها و آن بیانات که مایهى افشاى حقایق شد؛ یک حرکت دیگر، آمدن به زیارت کربلا در اربعین بود؛ حالا اربعین اوّل یا دوّم یا هرچه. این حرکت به معناى این است که نباید اجازه داد که انگیزههاى خباثتآلودى که قصد دارند مقاطع عزیز و اثرگذار و مهم را از یادها ببرند، موفّق بشوند؛ البتّه موفّق هم نخواهند شد. تا ملّتها زندهاند، تا زبانهاى حقگو در کار است، تا دلهاى مؤمن داراى انگیزه هستند، نخواهند توانست این را به فراموشى بسپرند؛ همچنانکه نتوانستهاند. این انگیزههاى معاند و معارض در صدر اوّل تا دورانهاى طولانى باقى بود؛ یعنى متوکّل عبّاسى بعد از حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ سال از حادثهى عاشورا، درصدد برآمد قبر مطهّر اباعبدالله (علیهالسّلام) را تخریب کند؛ یعنى ملّت ایران حالاحالاها باید منتظر باشد که دشمنان به کارها و فتنهها و خباثتهاى خودشان براى اینکه زیبایىهاى انقلاب از یاد برود ادامه بدهند. دشمن دست بر نمیدارد؛ تا انقلاب را یا تحریف کنند یا به دست فراموشى بسپرند و کارى کنند که ملّت حرکت خود، سابقهى خود و کار بزرگى را که کرده است فراموش کند، دچار نسیان و غفلت بشود؛ کسى که گذشتهى افتخارآمیز خود را نمیداند، نمیتواند در آینده هم حوادث افتخارآمیز براى خودش درست کند، این تلاش را دشمنان دارند میکنند.

 نوزدهم دى را شما زنده نگه داشتید، بیستونهم بهمن را زنده نگه داشتید، بیستودوّم بهمن را زنده نگه داشتید، نهم دى را - که یک حادثهى مشابه بود - با انگیزههاى مشخّص زنده نگه داشتید؛ این یک حرکت مجاهدتآمیز در مقابل دشمنان است، آنها میخواهند حقایق انقلاب تحریف بشود، به دست فراموشى سپرده بشود؛ پول خرج میکنند، کار دارند میکنند. کسى که آشنا باشد، آگاه باشد با دنیاى کتاب و مطبوعات و مقاله، میبیند که دشمنان چهکار دارند میکنند؛ امروز اینها سعى میکنند چهرهى خاندان خبیث و منحوس پهلوى را - رژیم فاسد و وابسته و خبیث و ظالم که کشور ما را سالهاى متمادى به عقب انداختند و ملّت ایران را آنجور دچار مشکلات عظیم کردند - بَزک کنند، آرایش کنند امروز سعى مىشود [توسّط ]همان جبههى مقابل نظام اسلامى. پشتیبانها همان کسانى هستند که با اصل انقلاب مخالف بودند، با مردمى که انقلاب کردند مخالف بودند، با وفادارى این مردم به انقلاب بشدّت مخالفند. تا کنون موفّق نشدند؛ امید بسته بودند بلکه بتوانند نسل دوّم و سوّم انقلاب را روىگردان کنند، نتوانستند. نسل سوم انقلاب را نتوانستند از انقلاب روى گردان کنند. نهم دى را همین جوانها، همین نسل سوّم انقلاب به راه انداختند؛ آن حادثهى عظیم را بهوجود آوردند؛ آن سیلى محکم را بهصورت کسانى نواختند که سعىشان این بود که مسیر حرکت اسلامى را با ایجاد فتنه منحرف بکنند؛ این کار را چه کسى کرد؟ جوانها کردند، نسل سوّم انقلاب کردند. امروز چشم دوختند به نسلهاى بعدى، به جوانهاى بعدى، چون میدانند سرمایهى ملّت ایران مردمند. این انگیزهها در آنها وجود دارد؛ تا وقتى شما جوانهاى خوب و مردم مؤمن در میدان هستید، باانگیزه هستید، با بصیرتید، آگاهید که چه کار دارید میکنید، البتّه نخواهند توانست.

 خب، نوزدهم دى چه بود؟ همه میدانند که نوزدهم دى مبدأ یک حرکت عمومى در میان ملّت ایران شد. این آتش، زیر خاکستر بود، روزبهروز هم گسترش پیدا میکرد، امّا بُروز آن و شعلهور شدن آن، از نوزدهم دى شد، بهدست قمىها شد؛ بعد منتهى شد به حرکتهاى گوناگون؛ و ملّت ایران یکپارچه وارد میدان شدند، لبّیک گفتند به امام عزیز و شجاع و الهى و معنوىشان و گلاویز شدند با رژیم فاسد. این رژیمى که ملّت با آن گلاویز شد، چه بود؟ چه کسى بود؟ این خیلى مهم است. دو سه خصوصیّت را من عرض میکنم؛ چون عرض کردم امروز انگیزهها وجود دارد براى تحریف، یعنى سعى میکنند چهرهى خبیثترین و زشتترین و سیاهروترین عناصر حُکّام تاریخىِ اواخر این ملّت را به شکلى آرایش کنند که حقیقت براى مردم مکشوف نشود و نفهمند با این انقلاب چه کردند.

  یکى از خصوصیّات آن رژیم فاسد، دیکتاتورىِ سیاه و خفقان عجیب علیه مردم، با قساوتآمیزترین روشها [بود] که ممکن است در جاهاى دیگرى از کشورها هم وجود داشته باشد. در اینجا خود ما از نزدیک مشاهده کردیم که چه میکردند و چه رفتارى داشتند با آحاد مردم؛ هم در دوران رضاخان که گذشتگان ما، بزرگترهاى ما آن را دیده بودند و براى ما نقل کردند، هم در دوران اخیر، که خود ماها، آحاد مردم، در میدان بودیم. جوانها البتّه آن دوران را ندیدند. حرفهاى فراوان و موثّق [وجود دارد] از آنچه اینها با مردم، با مبارزین و با کسانى که انتقاد داشتند - ولو انتقادهاى اندک - داشتند انجام میدادند؛ رفتارهایى که اینها میکردند، آن شکنجهها، آن فشارهاى عجیب و غریبِ جسمى و روحى، آن زندانهاى مخوف، که امروز برخى از نشانههاى آنها هست که افراد میروند مىبینند تعجّب میکنند. یکى از کارها این بود، اینها با قدرت زور و استبداد و فشار بر مردم، حکومت خودشان را ادامه میدادند؛ و همین کسانى که امروز دَم از حقوق بشر میزنند و این ادّعاهاى رسوا را مرتّب، پىدرپى تکرار میکنند، با همهى وجود طرفدار اینها بودند؛ نمیشود هم گفت خبر نداشتند، چرا! دستگاه جهنّمى ساواک را خود صهیونیستها و خود آمریکایىها و سیاى آمریکا بهوجود آورده بودند، روشها را آنها بهشان یاد داده بودند، چطور ممکن بود خبر نداشته باشند. حالا که اخیراً معلوم شد خود اینها هم دچار یکچنین مشکلات عظیمى هستند؛ این افشاگرىهایى که در این اواخر انجام گرفت نسبت به رفتار سازمانهاى جاسوسى آمریکا با مخالفین و معاندین، اینها کجا، سخن از آزادى بیان و لیبرالیسم و دموکراسى و اعتناى به حرف مردم کجا! (۲) اصلاً عالم عجیبى است! در کشور ما، آن رژیم خبیث، یکى از خصوصیّاتش این بود: شدّتعمل، قساوت کامل نسبت به هرکسى که اندکاعتراضى به آنها داشت و مطّلع میشدند.

 خصوصیّت دوّم، وابستگى ذلّتآمیزى بود که اینها به قدرتهاى خارجى داشتند. حالا در این کتابهایى که براى تبرئه و بىگناه نشان دادن رژیم خبیث پهلوى مینویسند، این را منکر میشوند، که [البتّه] قابل انکار نیست. رضاخان به دستور انگلیسىها آمد، به دستور انگلیسىها هم رفت؛ بمجرّد اینکه انگلیسىها پیغام دادند که باید برود، بعد از هفده هجده سال سلطنت، ناچار [رفت]؛ یعنى پشتیبان دیگرى نداشت؛ آنها او را آورده بودند، حالا هم لازم میدانستند او برود، رفت؛ به دستور انگلیسىها آمد، به دستور انگلیسىها رفت. بعد هم که محمّدرضا را انگلیسىها سرِ کار آوردند تا آخر دههى ۲۰، از اوایل دههى ۳۰ آمریکایىها وارد میدان شدند، همهى امور را قبضه کردند و در اختیار گرفتند؛ سیاستها سیاستهاى آمریکا [بود]؛ آنچه منافع آمریکا ایجاب میکند، چه در رفتار داخلى، چه در رفتار منطقهاى، چه در رفتار بینالمللى؛ عیناً آنچه آنها لازم میدانستند؛ یعنى یک تحقیر عظیم ملّت ایران. این یکى از خصوصیّات آن رژیم خبیث این بود. اینکه شما مىبینید آمریکایىها با چه لجى، با چه دشمنى و بغضى به ملّت ایران و به انقلاب اسلامى و به نظام اسلامى نگاه میکنند؛ بهخاطر این است. اینها یک چنین دورانى را گذراندند؛ چنین کشورى، چنین نظامى از دست آنها رفته است؛ لذا دشمنى آنها با انقلاب تمامشدنى نیست.

 خصوصیّت سوّم این رژیم خبیث، فساد بود. انواع فساد، از فسادهاى جنسى بگیرید که مبتلابه تقریباً همهى دربارىها و دوروبرىها و مانند اینها بود که دیگر حالا داستانهایش شرمآور است. آن روز خیلى از آحاد مردم هم میدانستند، اگرچه جرأت نمیکردند بر زبان بیاورند. گاهى از قلم خارجىها درمیرفت، چیزهایى را میگفتند فساد جنسى، فساد مالى، نه فقط در سطوح متوسّط که هر وقتى ممکن است پیش بیاید؛ نخیر، در عالىترین سطوح کشور. از طرف شخص محمّدرضا و دوروبرىهایش، بالاترین فسادهاى مالى، بزرگترین رشوهها، بدترین دستاندازىها، خباثتآلودترین فشارها بر منابع مالى ملّت بهوجود مىآمد. براى خودشان ثروت درست میکردند به قیمت فقیر کردن مردم و بیچاره کردن مردم. فساد، فساد جنسى، فساد مالى، اعتیاد، ترویج اعتیاد و ترویج موادّ مخدّر صنعتى بهوسیلهى عناصر اصلى حکومت آن روز در ایران بهوجود آمد و اتّفاق افتاد. یکى از خواهرهاى محمّدرضا را در فرودگاه سوئیس با چمدان پر از هروئین، پلیس سوئیس دستگیر کرد! [خبر آن در] همهى دنیا پیچید، منتها زود ماستمالى کردند؛ خب مربوط به خودشان بود؛ قضیّه را برطرف کردند، گره را باز کردند؛ یکچنین وضعیّتى [بود].

 بىاعتنائى به مردم؛ ازجملهى خصوصیّات مهمّ رژیم طاغوت بىاعتنائى به مردم بود؛ مردم بههیچقیمت بهحساب نمىآمدند. ما در دوران عمرمان، در دوران جوانى در رژیم گذشته، یک بار هم نه در انتخاباتى شرکت کرده بودیم، نه از مردم کوچه و بازار معمولى مىشنیدیم که شرکت کنند؛ انتخاباتى وجود نداشت. در یک برههاى خیلى صریح، در یک برههاى کمتر صریح، دخالتهاى آنها بود؛ یک مشت مزدور را میبردند، مىنشاندند آنجا و بهوسیلهى آنها در مجلس شورا و مجلس سنا کار خودشان را انجام میدادند. مردم اصلاً نمیدانستند چه کسى در رأس کار است؛ اصلاً رابطهى بین مردم و حکومت قطع بود. آگاهى مردم، اطّلاع مردم از مسائل کشور، از مسائل سیاسى که شما امروز مىبینید، این درست نقطهى مقابل آن چیزى است که آن روز وجود داشت؛ رژیم خبیث بکل منقطع بود با آحاد مردم.

 بىاعتنائى به پیشرفت علمى، ترویج خودکمبینى ملّى و بزرگنمایى غربى؛ حالا کار علمى که پیشرفت نمیکرد، حرکت علمى به معناى واقعى کلمه که اصلاً وجود نداشت، در رسانهها ذائقهى مردم را به واردات عادت دادند که این عادت متأسّفانه تا امروز باقى است. عادات طولانىمدّتى که براى مردم بهوجود مىآید، بهآسانى از بین نمیرود. اینها به جاى کشاندن کشور به سمت احیاى تولیدات داخلى و منابع حقیقى یک ملّت، مردم را با پول نفت عادت دادند به واردات؛ ذائقهى مردم را عوض کردند؛ کشاورزى کشور را نابود کردند، صنایع واقعى و ملّى کشور را از بین بردند، کاملاً کشور را وابسته کردند به خارج و به دشمنان این ملّت. ملّت را تحقیر کردند، توانایىهاى ملّت را دستِکم گرفتند، به زبان آوردند، فرهنگ غربى را بزرگنمایى کردند؛ یک رژیم هفتجوشِ(۳) خبیثِ جامعِ همهى بدىها. خب، مردم هم احساس میکردند؛ ملّت ایران ملّت باهوشى است، حقایق را میفهمند، احساس میکنند، منتها یک دستى لازم است، یک صداى رسایى لازم است، یک دل مؤمنى لازم است که دیگران را وارد به میدان مبارزه کند؛ مبارزات گوشه و کنار بود، اینکه مردم بیایند وارد میدان بشوند، این کار یک مرد الهى بود که خداى متعال این مرد الهى را به مردم داد؛ امام بزرگوار ما همان فریادى شد که همهى خواستههاى مردم را در خود جمع داشت؛ مردم هم پاسخ گفتند، اجابت کردند، جان دادند، فداکارى کردند، وارد میدان شدند؛ ملّت با چنین رژیمى گلاویز شد و پیروز شد.

 علّت دشمنى دشمنان با نظام اسلامى در درجهى اوّل همین است که در یک نقطهى حسّاس، در یک کشور ثروتمند، در یک کشورِ از لحاظ موقعیّت راهبردىْ فوقالعاده مهم - که اینها توانسته بودند یک رژیم دستنشاندهى فاسد متّصل و مرتبط به خودشان را در آنجا احیا کنند و تقویت کنند - در یک چنین جایى، اسلام، ملّت، آرمانهاى مردمى، آمده است و جایگزین شده است؛ اعتنائى به خواستهاى دشمنان ندارد؛ درست در جهت مقابل آن جهاتى که آن رژیم حرکت میکرد حرکت میکند. بزرگترین خدمتِ حرکت اسلامى و انقلاب اسلامى این بود که مردم را از شرّ آن رژیم خلاص کرد. همهى آنچه بعداً پیش آمده است تا امروز، این عزّت ملّى، این حرکت عظیم مردمى، این آگاهى و بصیرت عمومى، این پیشرفت علمى، این جایگاه برجستهى ایران در جهان و در منطقه، اینها همه و همه بهخاطر این است که آن مانع بزرگ از پیش پاى ملّت برداشته شد؛ و این را مردم انجام دادند؛ این را دین انجام داد؛ این را اعتقادات انجام داد.

 امروز جبههى استکبار در تلاش و معارضهى با این نظام است؛ هیچکس تصوّر نکند که دشمن از دشمنى چشم میپوشد؛ نه، آنوقتى که شما قوى باشید، آنوقتى که شما آماده باشید، آنوقتى که شما دشمن را و ترفندهاى دشمن را بشناسید، دشمن بناچار از دشمنى دست خواهد کشید؛ آنوقتى که شما دچار غفلت باشید، به دشمن اعتماد کنید، آنوقت دشمن فرصت پیدا خواهد کرد که مقاصد خود و هدفهاى خود را در کشور بهوجود بیاورد. فشارى که امروز از ناحیهى استکبار بر ملّت ایران وارد میشود، ناشى از همان دشمنى عظیم و تمامنشدنى است؛ دشمنى تمامنشدنى است. ملّت ایران در مقابل این دشمنى ایستاده است، مقاومت کرده است، نظام جمهورى اسلامى را حفظ کرده است، راه خود را به سمت آرمانها دارد پیش میبرد؛ علىرغم حرفهاى نسنجیده و غلطى که در مورد بىتوفیقى ملّت ایران در این راه گاهى بر زبانها جارى میشود، ملّت ایران توفیقات بسیار بزرگى تا امروز به دست آورده است. ملّت ایران راه را خوب طى کرده است، ملّت ایران توانسته است در مقابل فشارهاى دشمن مقاومت کند، توانسته است خود را حفظ کند، توانسته است رشد کند، توانسته است خود را به آرمانها نزدیک کند.

 ما همیشه میگوییم، بارها گفتیم که ما نتوانستیم خواستههاى اسلام را بهطور کامل تحقّق ببخشیم، این قطعى است؛ امّا ما راه زیادى در این زمینه طى کردیم. ما نتوانستیم عدالت اجتماعى را بهطور کامل در این کشور بهوجود بیاوریم امّا خیلى از راه را جلو آمدیم. نباید اینها ندیده گرفته بشود. یکروزى همهى ثروت این کشور صرف تعدادى خانوادههاى اشرافى [مىشد] و احیاناً سرریز آن به چند شهر بزرگ میرسید؛ امروز اقصى نقاط کشور برخوردار از خیرات این کشورند. این حرکت عظیم، حرکت به سمت عدالت اجتماعى، حرکت به سمت اخلاق اسلامى [وجود دارد]. حالا میشنویم گاهى اوقات راجع به اخلاق حرف زده میشود، انتقاد میکنند؛ بله؛ با آن اخلاق اسلامى مطلوب، امروز ما فاصله داریم، در این شکّى نیست؛ امّا ما خیلى پیش رفتیم، راه زیادى را ملّت ایران طى کردند، اینها را ندیده نگیرند. پیشرفتهاى علمى را بعضىها نابخردانه انکار میکنند؛ چرا انکار میکنید؟ این ملّت پیشرفت علمى کرده است، اینکه ادّعاى ما نیست، این را دشمنان ما، پایگاههاى علمى بینالمللى دارند شهادت میدهند؛ آنوقت یک عدّهاى بیایند انکار کنند، ملّت را تحقیر کنند؛ اینها خطا است، ندیدن آن حرکت عظیم و پیشرفت بزرگى که نظام مقدّس اسلامى براى این کشور پیش آورده است، بىانصافى است، خطا است. بله، البتّه راه طولانىاى در پیش داریم؛ ما به آرمانهایمان هنوز نرسیدهایم؛ آرمانهاى اسلامى خیلى بالاتر از این حرفها است. در صدر اسلام هم همین حرکت وجود داشت؛ آنجا هم میانهى راه بودند. شما خیال نکنید در صدر اسلام، در زمان پیامبر مکرّم و خلفاى آن حضرت، مردم به نهایت آرمانها رسیدند؛ نه، مهم این است که یک کشور حرکت بکند؛ ملّت ما در حال حرکت است. این حرکت را با حرفهاى نسنجیده، با اظهارات ناپخته و غلط خراب نکنند. کارى نکنند که در ملّت از این حرکت عظیمى که شروع کرده است و با امید دارد پیش میرود، تردید ایجاد کند. ملّت پیش رفته است؛ کارهاى بزرگى انجام گرفته است؛ این را دنیا دارد شهادت میدهد. کسانى که از کشورهاى دیگر مىآیند، آنها دارند شهادت میدهند؛ زبان به تحسین ملّت ایران را فقط ما باز نکردیم، مخالفین ما هم باز کردند، دشمنان ما هم باز کردند. ملّت ایران دارد تحسین میشود بهخاطر اقتدارش، بهخاطر ایستادگىاش، بهخاطر استعدادش، به خاطر توفیقات بزرگى که در این راه به دست آورده است؛ تحسین میکنند ملّت ایران را.

 امروز آن چیزى که لازم است براى ملّت ما، اوّلاً اتّحاد و اتّفاق ملّى است. دودسته کردن مردم، جدا کردن مردم، شعارهاى تفرقهانگیز دادن میان مردم - به هر عنوانى - خطا است؛ این بر ضدّ منافع ملّت ایران و بر ضدّ آرمانهاى ملّت ایران است. اتّحاد و اتّفاق. مردم مسئولین را کمک کنند، دولت را کمک کنند.

 دولتىها هم بدانند که آنچه میتواند آنها را بر انجام وظیفهى خودشان قادر کند تکیه بر نیروى داخلى است؛ تکیه بر نیروى مردم است. من بارها این را عرض کردم در جلسات عمومى و همچنین در جلسات خصوصى با مسئولین دولتى، نگاهشان به دست بیگانه نباشد. بله، امروز دشمنان براى ملّت ایران با تحریم مشکل درست کردند؛ خب، حالا اگر آمدند شرط برداشتن تحریم را یک چیزى قرار دادند که شما غیرتت نمیگنجد که آن را انجام بدهى؛ چه کار میکنید؟ شرط میگذارند دست از اسلام بردارید، دست از استقلال بردارید، دست از حرکت به سوى علم بردارید، دست از فلان پدیدهى افتخارآمیز بردارید تا ما تحریم را برداریم؛ شما چه کار میکنید؟ قطعاً قبول نمیکنید. یقیناً هیچ مسئولى در کشور قبول نمیکند که شرط برداشتن تحریمها، مثلاً فلان مسئلهى اساسى و فلان مسئلهى آرمانى باشد. البتّه دشمن فعلاً نمىآید با آرمانها، معارضهى صریح بکند؛ چرا، اگر ما عقبنشینى کردیم، بهصراحت هم میرسد؛ امّا امروز اینجور نیست که دشمن صریح بیاید با آرمانها معارضه بکند و شرط قرار بدهد لکن باید هوشیار بود؛ فهمید که این پیشنهاد، این حرف، این اقدام ازسوى دشمن با چه هدفى دارد انجام میگیرد. خب، هیچ مسئولى معلوم است که راضى نیست و موافق نیست که در مقابلِ دشمنان کوتاه بیاید و براى اینکه مثلاً تحریمها برداشته بشود یا کم بشود، از آرمانها دست بردارند؛ خیلى خب، حالا که اینجور است، پس شما بیایید کارى کنید که کشور در مقابل تحریمها مصونیّت پیدا کند؛ اقتصاد مقاومتى یعنى این. فرض را بر این بگذارید که دشمن، برداشتن تحریم را متوقّف به چیزى میکند که شما حاضر نیستید آن را قبول کنید - اینجور فرض کنید قضیّه را - کارى کنید که تحریم بىاثر بشود. بارها ما گفتهایم کارى کنید که وابستگى مالى کشور به نفت کم و کم و کمتر بشود؛ خب، شما ملاحظه میکنید در ظرف مدّت کوتاهى قیمت نفت را به نصف میرسانند. وقتى ما وابسته به نفت باشیم، مشکل براى ما درست میشود؛ این فکر را باید کرد. ازجملهى بزرگترین مسئولیّتهاى مسئولین کشور همین است که کارى کنند اگر دشمن دلش نخواست تحریم را بردارد، به رونق کشور و پیشرفت کشور و رفاه مردم ضربهاى وارد نشود؛ راه آن چیست. راه آن این است که مراجعه کنیم به درون کشور، به درون ملّت، از نیروهاى درونى کشور استفاده کنیم و راههایى وجود دارد؛ آدمهاى صاحبنظر، آدمهاى کارشناس و بااخلاص، گواهى میدهند که راههایى وجود دارد که انسان بتواند به خودش متّکى باشد. این وظیفهى مسئولین کشور و مسئولین دولتى است، چشم ندوزند به دست بیگانه؛ بیگانه یکوقت مایل است فشار وارد بیاورد، شما هرچه عقبنشینى کنید، مىآیند جلو؛ هرچه شما یک قدم عقب بروید، آنها یک قدم مىآیند جلو؛ دستگاه استکبار، دستگاه ترحّم و انصاف و انسانیّت و ملاحظه که نیست؛ هرچه شما عقب بروید، آنها جلو مىآیند. فکر اساسى بکنید.

 فکر اساسى این است که کارى کنید که کشور از اَخم دشمن ضربه نبیند، از تحریم دشمن لطمه نخورد؛ و راههایى هست، کارهایى هست که میشود کرد؛ بعضى را هم کردهاند و موفّق بوده است و جواب داده است؛ میشود کارهایى کرد؛ میشود این حربه را از دست دشمن گرفت، والّا اگر چنانچه چشم ما به دست دشمن باشد که «آقا، اگر اینکار را نکردى تحریم باقى میماند» [فایدهاى ندارد]؛ کمااینکه آمریکایىها با کمال وقاحت دارند میگویند «اگر در قضیّهى هستهاى ایران کوتاه هم بیاید، تحریمها یکجا و همه برداشته نخواهد شد»، این را صریح دارند میگویند. این نشاندهندهى این است که به این دشمن نمیشود اطمینان کرد نمیشود اعتماد کرد. من با مذاکره کردن مخالف نیستم؛ مذاکره کنند؛ تا هروقت میخواهند مذاکره کنند! من معتقدم باید دل را به نقطههاى امیدبخش حقیقى سپرد، نه به نقطههاى خیالى نه به نقطههاى خیالى، آنچه لازم است این است. خب، مسئولین کشور بحمدالله مشغولند، تلاش میکنند، کار میکنند، بنده هم عقیدهام این است که همه باید به دستگاههاى مسئول کمک کنند، به دولت همه باید کمک کنند؛ چون کار سخت است، دشوار است. دولتىها هم مراقب باشند، دودستگى در مردم بهوجود نیاورند، حاشیهسازى نکنند، بعضى حرفهاى غیرلازم مطرح نشود؛ این یکپارچگى مردم ما، این همّت بلند مردم ما، این ایمان مردم ما، درست مورد استفاده قرار بگیرد، انشاءالله راه این کشور باز بشود.

 من به شما عرض میکنم، همچنانکه امروز با اوّل انقلاب ما از زمین تا آسمان تفاوت کردیم - ما خیلى پیش رفتیم، ما با بیست سال پیش هم تفاوت کردیم، با ده سال پیش هم تفاوت کردیم، جلو رفتیم - مطمئناً ملّت ایران این راه افتخارآمیز را روزبهروز جلو خواهد رفت و ملّت ایران، همین شما جوانها به توفیق الهى، به فضل پروردگار خواهید دید آن روزى را که دشمنان مستکبر گردنکشِ ظالم پُرروى شما، در مقابل شما مجبور به خضوع و خشوع بشوند.

 رحمت خداوند بر امام بزرگوارمان که راه ایستادگى و توکّل به خدا و بصیرت را در مقابل پاى ما گذاشت، رحمت خدا بر شهیدان عزیزمان که در این راه حرکت کردند و رحمت خدا بر شما عزیزان، جوانان، انسانهاى پُرانگیزه که این راه را تا امروز ادامه دادید.

والسّلام علیک و رحمةالله و برکاته


۱) فراموش کردن
۲) اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا و معاون وقت رئیس‌جمهور سابق این کشور به شکنجهى زندانیان در سازمان سیا
۳) حیلهگر

برچسب‌ها: آرمانخواهی؛ اتحاد ملی و انسجام اسلامی؛ اختلاف‌افکنی؛ دشمن‌شناسی؛ عدالت اجتماعی؛ مذاکره با آمریکا؛ بصیرت؛ فتنه‌سازی؛ حماسه نهم دی؛ اهداف نظام جمهوری اسلامی؛ تحریم اقتصادی؛ حمایت از تولید ملی؛ عزت ملی؛ منافع ملی؛ حرکت علمی ایران؛ پیشرفت علمی ایران؛ اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد بدون نفت؛ فتنه ۸۸؛ حقوق بشر؛ مقاومت ملت ایران؛ مجاهدت ملت ایران؛ اقتدار درون‌زا؛ مردم قم؛ دوقطبی دروغین؛ اعتماد به دشمن؛ دیدار مردم قم به‌مناسبت نوزدهم دی؛ تحریف انقلاب اسلامی؛
لطفاً نظر خود را بنویسید:

کدامنیتی : *
اعدادي را که مي بینيد ، وارد کنید
*
نظرات مخاطبان : [ تعداد نظرات منتشره : 57 نظر ]
 • alireza bazvand ،
  1393-11-26 - 19:04

  بسم الله
  ایران بدونه شما ایرانی بدونه سرپرسته 
  انشا الله که خدا سایه ی شما را از سر ما کم نکنه 
  جانم به فدایه ایران
 • لبیک یا خامنه ای ،
  1393-11-25 - 23:15

  آقا میدونین آرزوم چیه؟!
  یه بار از نزدیک ببینمتون.همین.
 • محمدشمس الدینی لری ،
  1393-11-19 - 09:24

  واقعابیانات مقام عظمای ولایت مدبرانه ودقیق وبه موقع است لبیک یاخامنه ای
 • منتظر فرج ،
  1393-11-13 - 22:00

  . خدا جونم ازت میخوام حتی اگه یه لحظه از عمرم باقی مونده رهبرم رو دیدار کنم.
  خدایا تا ظهور دولت یار رهبرم سید علی رو حفظ بفرما 
  آمین یا رب العالمین
 • ناشناس ،
  1393-11-11 - 20:14

  ما همه سرباز توایم خامنه ای گوش به فرمان توایم خامنه ای
 • میثم ،
  1393-11-05 - 22:58

  خدا وند متعال خود به وسیله امام زمان و نایب برحق ایشان حضرت امام خامنه ای حافظ اسلام و انقلاب اسلامی است و هیچ کسی نمی تواند خدشه ای به آن وارد کند ، نگران نباشیم و حافظ دین و آیین و ملت عزیزمان باشیم و برای تعجیل در فرج آن آقای بزرگوار و سربلندی اسلام و مسلمین دعا کنیم . 
  
  
  اللهم عجل الولیک الفرج 
  
 • میثم ،
  1393-11-05 - 22:58

  خدا وند متعال خود به وسیله امام زمان و نایب برحق ایشان حضرت امام خامنه ای حافظ اسلام و انقلاب اسلامی است و هیچ کسی نمی تواند خدشه ای به آن وارد کند ، نگران نباشیم و حافظ دین و آیین و ملت عزیزمان باشیم و برای تعجیل در فرج آن آقای بزرگوار و سربلندی اسلام و مسلمین دعا کنیم . 
  
  
  اللهم عجل الولیک الفرج 
  
 • امیر ،
  1393-10-26 - 13:20

  جانم فدای رهبر، از تو به یک اشاره از مابه سر دویدن
 • مهدیس ،
  1393-10-25 - 15:24

  سلام امام جون امیدوارم حالت خوب باشه من خیلی دوست دارم شمارو ببینم                                                     راستی اسم داداش من علی هم نام شما امیدوارم داداشم مثل شما بزرگ شه
  امام جون برای من و داداش و مامان بابا وتمام مسلمانان دنیا دعا کنید لطفا
  
 • حسین ،
  1393-10-25 - 00:24

  لبیک یا خامنه ای ...
 • فدایی رهبر ،
  1393-10-24 - 16:57

  جانم فدای سید علی
  خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست
  .
  .
  .
  یادمان باشد که اگر روز محشر در بین صف کوفیان بودیم دلیلش یاری نکردن رهبرمان امام خامنه ای است
  دلیلش به این محکمی
  .
  .
  .
  لبیک یا خامنه ای
  .
  .
  .
  عشق فقط عشق علی رهبر فقط سید علی
  .
  .
  .
  ما عاشق مبارزه با صهیونیست هستیم
 • س.ج دوست داشتنی ،
  1393-10-24 - 15:18

  رهبرا من مصطفایی دیگرم فرمان بده
 • بصیر بشارتی ،
  1393-10-24 - 13:10

  جانم فدای امام خامنه ای تا اخرین قطره خونم وما باید پشتیبان ولایت فقیه واماممون باشیم تا به کشورمون اسیبی نرسد
 • ياسمن ،
  1393-10-24 - 11:29

  سيد علي آقاي كاش منم يه روزي لياقت پيدا كنم كه جونمو در راه شما فدا كنم.
 • احسان ،
  1393-10-24 - 05:23

  سلام امام امت
  ما در مواضع سیاسی پشت به پشت شما حرکت خواهیم کرد
  اما ما به عنوان سرباز جلوتر از شما حرکت میکنیم تا در این راه کشته شویم و فرمانده مان با اقتدار و صلابت نهضت را راهبری فرمایند
 • هیئت متوسلین ام البنین(س)تبریز ،
  1393-10-24 - 01:49

  بسم الله الرحمن الرحیم
  ای رهبر عزیز خدا شما را برای همه مسلمانان جهان حفظ کند.
  آذربایجان جانباز، خامنه ای دن آیرلماز
  لبیک یا خامنه ای
  التماس دعا
 • فاطمه ،
  1393-10-24 - 00:36

  هوالحق .   الهم عجل الولیک الفرج
  از خداوند متعال سلامتی و طول عمر رهبر عزیزمان را تا انقلاب بزرگ حضرت مهدی (عج) خواستاریم.  اقا التماس دعا
  ان شاء الله خداوند مسئولینی را که ارمانهای اسلامی و خون هزاران شهید را به بهانه لغو تحریم ها نادیده میگیرند، اگر قابل هدایتند هدایت و گرنه ، خوار و زبون گرداند. 
 • کوروش ،
  1393-10-23 - 21:47

  سلام . بچه ها دقت کردید روی سربرگ سایت جمله (( ملت ایران باید خود را قوی کند )) جدیدا اضافه شده. من عاشق این جمله هستم. 
 • داود ،
  1393-10-23 - 21:11

  ما برای تحقق آرمانهای انقلاب آماده ایم 
  لبیک یا امام خامنه ای
 • سید جواد حسینی ،
  1393-10-23 - 13:36

  سید علی جان، آرزوییم دیدار روی توست..
 • علی اکبر اسلامی ،
  1393-10-23 - 10:45

  با خامنه ای کسی نگردد گمراه او در شب فتنه می درخشد چون ماه در هر نفسم برای اومیخوانم لاحول و لا قوت الا باالله.
  سید علی خامنه ای دلبر دلم   سید علی خامنه ای مقتدای من
  اللهم احفظ قائدا خامنه ای
 • سیروس رنجبر ،
  1393-10-23 - 10:43

  بنام حق
  حقیقتا وقتی جهان بینی و آینده نگری را در کلام رهبری دیدم به وجد اومدم. خدا توفیقمان دهد هر کس در سطح خودش به این مسیر رو به جلو جامه ی عمل بپوشاند و در سایه ی کلام حکیمانه رهبر فرزانه شاهد پیشرفت روزافزون کشور عزیز اسلامی مان باشیم.
 • karbala ،
  1393-10-23 - 09:10

  برادرا روشنگری کنن
  هرجوری میتونن
  صحبت های امام خامنه ای رو هرجوری میتونید به گوش مردم برسونید
  زمان جنگ هم از حداقل ابزارها برای انتقال بیانات امام خیمنی به مردم استفاده می کردن. دیوار نویسی میکردن و...
  خدا قوت
  یاعلی
 • داود ،
  1393-10-23 - 00:18

  رهبر آزاده
  خداوند شما را برای امت اسلامی نگه دارد
  
 • حسین ،
  1393-10-22 - 22:25

  بسم الله الرحمن الرحیم
  ای رهبر عزیز خدا شما را برای همه مسلمانان جهان حفظ کند.
  از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن
 • نوید ،
  1393-10-22 - 17:55

  سلام
  
  « همین شما جوانها به توفیق الهى، به فضل پروردگار خواهید دید آن روزى را که دشمنان مستکبر گردنکشِ ظالم پُرروى شما، در مقابل شما مجبور به خضوع و خشوع بشوند.»
  
  امید...جان کلام رهبری است. سایه ات مستدام
 • جانم فدای رهبر ،
  1393-10-22 - 17:19

  جانم فدای رهبر تا اخرین لحظه
 • جانم فدای رهبر ،
  1393-10-22 - 17:19

  جانم فدای رهبر تا اخرین لحظه
 • علی ،
  1393-10-22 - 17:01

  سلام و عرض ادب خدمت امام خامنه ای (مدظ)
  در خانه کس است یک حرف بس است
  تمام وجودم فدای نام امام خامنه ای 
  فقط مردم ایران بدونن وجود حضرت آقاست که جلوی خیلی از گرگهای داخل و خارج رو گرفته
  روحی فداک یا خامنه ای 
 • 1393-10-22 - 15:22

  ای رهبر عزیزم 
  انشالله خداوند شما را برای ما حفظ وحرف های شما چارچوب رفتار مردم ودولتیان باشد
 • 1393-10-22 - 14:59

  خوش به حال ما که چنین رهبری داریم
 • سیروس ،
  1393-10-22 - 10:36

  از بیان واقعیتها توسط اقا هیچ وقت سیر نمیشیم و با اون شیرینی تحلیلهاشون ویک درخواست از اقا - اقا تو رو به اقا مون صاحب الزمان قسمت میدیم یه فکزی به حال جانبازان زیر 25 %% کنید به مسئولین بخواب رفته بگید مگه اونها با هم در جبهه نبودند که کلیه امکانات مال اونها و فزرندانشونه 25 به بالاها مگه ما از فرزندان اونها هم کمتریم که بحساب نمیایم بامید سربلندی اقاوانقلابمون
 • رضا از مرودشت ،
  1393-10-22 - 10:02

  خدایا خدایا تا انقلاب مهدی (عج)خامنه ای رهبر را نگه دار. حالا بعداز گذشت چندین سال به معنی و مفهوم واقعی این شعار که در صف صبحگاهی مدرسه می گفتیم رسیدم که خدایا به بزرگی وجمال خودت سایه رهبر عزیزمان بر سر ماه نگاه دار که به وجود پربرکت ایشان است که دشمنان ایران اسلامی هیچ غلطی نمی توانند بکنند.آقا همه جوری دوست داریم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 • مسعود ،
  1393-10-21 - 20:34

  سید علی جانم فدایت
 • محبوبه عیسوندی ،
  1393-10-19 - 12:25

  سلام.چه سخنان زیبای.تا من جوان این مملکت زنده هستم و خون در رگهایم جاری است اجازه نمی دهم که دشمن دست درازی کند.نمی خواهم شرمنده حسین بشوم.آقای مهربانی ها شما مطمئن باشید.
 • امیرمحمدنصیری ،
  1393-10-19 - 10:48

  خدایا.... رهبرمون،آقامون رو برای ما نگه دار...
  به خدا تو این دنیایی که همه علیه ما هستن و گناه و فساد جامعه و جهان رو فراگرفته فقط دلخوشی ما آقاست،نگاه آقاست،جمال آقاست...
  خدایا این نور رو از ما نگیر...
  اللهی آمین یا رب العالمین
 • محمد جواد ،
  1393-10-19 - 10:26

  نقشه ی راه دست توست
  اشاره کن سر بدهیم
 • حميدحم ،
  1393-10-19 - 10:09

  جانم فداي اين رهبرمقتدر،مدير،مدبر،باهوش ،و...
 • خانم طلبه و همسر طلبه ،
  1393-10-19 - 07:41

  باسلام
  پیرامون صحبت ها ، ما که رفتیم اقصاد مقاوتی را در منزلمون ایجاد کنیم:
  جهیزیه رو کالای ایرانی بخریم.
 • 1393-10-19 - 04:01

  در پاسخ به نظر ۲۱:۰۴
  این صحبت های با ارزشی هستن خیلی دقیق هستن خیلی نکات دارن، سر ظرف شستن یه فیلم رو هم نمیشه درست حسابی دید، چه برسه بشه این سخنان طلایی رو فهمید
 • میلاد امینی ،
  1393-10-19 - 00:14

  لبیک یا خامنه ای....
 • حسین سلمانی ،
  1393-10-18 - 23:47

  سلام شب میلاد رسول اکرم ص وصادق ال محمد ع را به رهبری عظیم الشان نماد وحدت در ایران وجهان اسلام وتمامی مسلمانان جهان تبریک میگویم:         جاداره بگم یادمون نره که امنیت حال حاضرمون رو مدیون رهبر دور اندیشمان در حوزه صنایع دفاعی کشور وشهدای بزرگوارمون هستیم                      با ارزوی سلامتی برای رهبر عزیز وفرزانمون                                
 • نادر ،
  1393-10-18 - 23:16

  لطفا صوت بیانات را سریع تر برای دانلود قرار دهید.
 • محسن ،
  1393-10-18 - 22:15

  آی جوونیم فدای نائب امام زمان(عج)
  
  تمام چشم امیدماوقوت قلب ما این نائب برحق امام زمان است...
  
  فداک یامولای،یاسیدعلی
 • Hojat Agazade ،
  1393-10-18 - 22:12

  فقط میگم آقا جان جانم به قربانت خدا به شما عمر با عزت و سلامت بده
 • ن.آذری ،
  1393-10-18 - 22:00

  با سلام خدمت رهبر عزیزم
  مولا جان جایتان پر بود 
  پیاده روی اربعین را میگویم لحظه لحظه ی قدم های عاشقانه را به نیابت شما برداشتم نه من ،بلکه تمام جوانان فدائیتان .اقا در وقت وصال به امام و سرورمان برای شما دعا کردم شما در تمام لحظه های زندگی ما جاری هستید چشم چشم نایب یوسف زهرا اطاعت میشود امر شما
  یاحق
 • حسن تورانلو ،
  1393-10-18 - 18:57

  بارالها درشب میلاد مسعود حبیبت حضرت ختمی مرتبت و صادق آل احمد علیهم صلواتک تورا به انوار مقدسه چهارده معصوم علیهم السلام سوگند میدهم وجود مبارک رهبر عزیزمان را تاظهور دولت حجت برحقت سلامت .موید ومنصوربدار وهرکسی راکه به هر نحوی درجهت اجرای منویات حضرت آقا سنگ اندازی میکنه خوار ورسواکن
  وانشاءالله نمایندگان محترم مجلس .روحاتیت وائمه جمعه محترم حوزه های علمیه وسایل ارتباط جمعی وولایتمداران همه با هم همت کنند وبا بیان واقعیتها دشمن واذناب داخلیش را مایوس نمایند 
 • عمار فاطمی ،
  1393-10-18 - 18:42

  سلام به همه
  شاید این حرفها رو همه بخونن و بشنوند 
  ان شا الله که انقلاب ما راه خودش رو با قدرت به پیش خواهد برد
  حتی این که بعضی ها از این راه خارج بشن 
 • یاسر شکری کمساری ،
  1393-10-18 - 17:06

  سلام رهبر انقلاب اسلامی ایران با تبریک میلاد حضرت محمد {ص}وامام جعفر صادق{ع}. براستی که در غیبت امام زمان به خوبی راهنمای امت اسلامی بودید انشاءالله با ظهور حضرت ولی عصر ما مسلمانان به آرزو دیرینه خود یعنی وحدت عدالت وسقوط ابر قدرتهای پوشالی خواهیم رسید لذا تا آن زمان گوش به فرمان ولی فقیه خواهیم بود خدا پشت پناهتان باشد یا علی 
 • بیرانوند ،
  1393-10-18 - 13:46

  از روی سایت فرستادن بروزبیانات امام خامنه ای کمال تشکر را دارم
 • هادی ،
  1393-10-18 - 02:25

  رهبر عشق است
 • محسن ،
  1393-10-18 - 01:05

  اقا اصلا نگران نباش ما جوانان و فرزندان شما نخواهیم گذاشت این انقلاب به دست نا اهلان بیفتد 
  لبیک یا خامنه‌ای
 • فدایی رهبر ،
  1393-10-18 - 00:17

  خدایا از جان من بکاه بر جان رهبر افزا/مرگ بر ضد ولایت فقیه
 • 1393-10-18 - 00:08

  ای فدای عمه جانتان
 • طه ،
  1393-10-18 - 00:05

  امامم تمام دلخوشی مایی...
  تمام تمام تمام دلخوشیمان...
  امسال روزی نشد به زیارت چشمانت بیایم...چشمان زائرانت بوسیدنیست...طوبی لهم طوبی لهم طوبی لهم...
  اللهم احفظ و اید امامنا...
 • محمد جواد ،
  1393-10-17 - 22:49

  سلام و رحمت الله بنده جایگاهی ندارم که در برای این سخنان نظری بدم فقط خدارا شاکرم که در زمان چنین رهبره دانشمند و بی نظیری حیاط مرا قرار داده.والسلام
 • .... ،
  1393-10-17 - 21:04

  بعضی ها امکان این که تمام مطالب مکتوب منتشر در سایت رو بخونند ندارند.مثلا بنده هم چشمم بخاطر اشعه های کامپیوتری و... ضعیف شده هم وقت ندارم و برای بیانات مقام معظم .حفظه الله. فایل های صوتی که زحمت کشیدید در اختیار گذاشتید دانلود میکنم گوش میدمالبته اون هم با هندزفری در حین انجام مثلا ظرف شستن.
  واقعا حیفم میاد هر یک هفته یا دو هفته که به سایت یر میزنم مطلبیش رو ازدست بدم.مثلا صحبت های اون کارشناس راجع به نفت رو بلا یا موهبت؟
  درخواستم اینه که لطفاوخواهشا تا جایی که امکانش هست فایل های صوتی رو بزارید . خدا خیرتون بده واقعا.
  خسته نباشید.
پیامک‌های این دیدار
 • رهبرانقلاب دردیدار مردم قم:مسئولان،مشغول کار هستند و همه باید به دولت کمک کنند اما دولتیها هم مراقب باشند حاشیه سازی نکنند و ضمن خودداری از بیان حرفهای غیرلازم،دودستگی بوجود نیاورند.
 • رهبرانقلاب:آمریکا باکمال وقاحت میگوید درمسئله هسته ای اگر ایران کوتاه بیاید تحریمها را یکجا برنمیداریم/ بامذاکره مخالف نیستم تا هروقت میخواهند مذاکره کنند/ اما دل را به نقاط حقیقی باید سپرد نه خیالی
 • رهبر انقلاب: جبهه مقابل نظام اسلامی سعی میکند چهره خاندان خبیث و منحوس پهلوی را بزک کند/ میخواستند حرکت اسلامی را با ایجاد فتنه منحرف کنند/ نتوانستند نسل دوم وسوم را از انقلاب روگردان کنند/ ۹ دی را همین جوانان بوجود آوردند
 • رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم: انگیزه‌های خباثت آلود میخواهند مقاطع اثرگذار و مهم انقلاب راتحریف کنند یا از یادها ببرند/ ۹دی یک حرکت مجاهدت‌آمیز بود و دشمن میخواهد فراموش شود
 • رهبرانقلاب دردیدار مردم قم:امروز دشمنان با تحریم برای کشور مشکل درست کرده اند.حالا اگر شرط برداشتن تحریم را چیزی عنوان کنند که غیرتتان اجازه ندهد چه میکنید/یقینا هیچ مسئولی در کشور این را قبول نمیکند/پس باید کاری کنید که کشور در مقابل تحریم مصونیت داشته باشد.
 • ‫در آستانه سالگرد قیام ۱۹ دی هزاران نفر از مردم قم با رهبر انقلاب دیدار کردند‬
جمله‌های برگزیده این دیدار
آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی