news/content
نسخه قابل چاپ
1392/07/13

بیانات در مراسم تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران‌

دانشگاه افسری شهید ستّاری

بسم‌اللهالرّحمنالرّحیم
 برنامهی میدان، برنامهی بسیار زیبا و پرمغزی بود. لازم است به همهی شما جوانان عزیز تبریک بگویم؛ هم فارغالتّحصیلانی که امروز مفتخر به دریافت درجه شدند و رسماً در ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران عضویّت پیدا کردند و هم جوانان دانشجویی که با دریافت سردوشی، راه خود را به سوی آمادگی و دریافت ارزشهای افسرىِ نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی آغاز کردند. امیدواریم خداوند متعال همهی شما را مشمول رحمت و فضل و هدایت خود قرار بدهد و زندگی شما را و عاقبت شما را همچنانکه مورد رضای او است، تقدیر فرماید.
 یادهای افتخارآمیز ارتش جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران  - که امروز این مراسم با میزبانی این نیرو انجام میگیرد - از یاد تاریخ این کشور زدوده شدنی نیست. بله، شهیدان و فداکارانی عروج کردند و رفتند؛ ولی راه آنها که راه مجاهدت پرافتخار در راه آرمانهای اسلام و قرآن و حفاظت از میهن عزیز ایران است، همچنان ادامه دارد. روحیّهی خلبانهای ما در دوران جنگ تحمیلی از جملهی پدیدههایی بود که در نیروهای مسلّح کشورهای جهان بینظیر یا بسیار کمنظیر بود. افسران نیروی هوایی - چه خلبانهای شجاع و تیزپرواز و چه افسران فنّی - در جای خود هرکدام نقشآفرین بودند و توانستند تجربهی عظیم دفاع مقدّس هشتساله را به سهم خود و به نوبهی خود، به آن نتایج افتخارآمیز برسانند. یاد خلبانی همچون شهید بابایی و افسر فنّىِ عالیقدری همچون شهید ستّاری هرگز از یاد ملّت ایران نخواهد رفت.
 ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در یک دوران دشوارِ امتحانِ سخت توانستند آنچنان شخصیّتی و هویّتی از خود به منصّهی ظهور و بُروز برسانند که بیشک در گذشتههای ما نظیر آن را یا نمیشود دید یا بندرت میتوان مشاهده کرد؛ این را جوانان عزیز ما قدر بدانند. شما فرزندان عزیز من بدانید که ما به نیروهای مسلّح شجاع خودمان افتخار میکنیم؛ شما هم از اینکه در سلک این نیروهای مقدّس و شجاع و فداکار و نامآور حضور دارید، احساس افتخار کنید.
 ما بدون آن که کسی را تهدید بکنیم، استحکام و اقتدار نیروهای مسلّح را مهمترین عامل در راه حفظ امنیّت خارجىِ ملّت ایران و جمهوری اسلامی ایران میدانیم. کسی را ما تهدید نمیکنیم، امّا لازم میدانیم ملّت ایران و کشور عزیزمان در سایهی حصار مستحکم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران - چه ارتش، چه بسیج، چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چه نیروهای انتظامی - احساس امنیّت بکند. لذا وظیفهی همهی مسئولان میدانیم که در راه اقتدار نیروهای مسلّح تلاش کنند؛ استحکام این نیروها را در برنامههای خودشان قرار بدهند. ما تهدیدهای مکرّر و مشمئزکنندهی دشمنان ملّت ایران را میشنویم؛ پاسخ ما به هرگونه شرارتی علیه ملّت ایران، پاسخی جدّی و سخت خواهد بود؛ این را همهی کسانی که عادت کردهاند ملّت ایران را با زبان، تهدید کنند، باید مطّلع باشند و بدانند. ملّت ایران ملّتی است که سرسختی خود را در راه دفاع از آرمانهای خود و از منافع خود آنچنان نشان داده است که میل و رغبت خود [را] به سلامت و صلح و همزیستی با برادران مسلمان و همهی آحاد بشر؛ این دو با یکدیگر موازی هستند.
 این را هم عرض بکنیم: ما از تحرّک دیپلماسی دولت حمایت میکنیم، پشتیبانی میکنیم. در کنار آمادگیهای همهجانبهی ملّت ایران - چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ امنیّت داخلی، چه از لحاظ استحکام ساخت درونی نظام اسلامی، چه از لحاظ وحدت ملّی و چه از لحاظ نظامی - به تلاش و تحرّک دیپلماسی هم چه در این قضایای سفر اخیر و چه غیر از آن، اهمّیّت میدهیم و از آنچه دولت ما انجام میدهد و تلاشهای دیپلماتیک و تحرّکی که در این زمینه میکنند، حمایت میکنیم. البتّه برخی از آنچه در سفر نیویورک پیش آمد، به نظر ما بجا نبود؛ لکن ما به هیئت دیپلماسی ملّت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم؛ البتّه به آمریکاییها بدبینیم؛ به آنها هیچ اعتمادی نداریم. ما دولت ایالات متّحدهی آمریکا را دولتی غیرقابل اعتماد میدانیم؛ دولتی خودبرتربین، دولتی غیرمنطقی و عهدشکن، دولتی سخت در پنجهی تصرّف و اقتدار شبکهی صهیونیسم بینالمللی - که بهخاطر رعایت خواستهها و منافع نامشروع شبکهی صهیونیستی بینالمللی مجبورند با رژیم غاصب و جعلی اشغالکنندهی فلسطین مماشات کنند، در مقابل او نرمش نشان بدهند؛ اسمش را میگذارند منافع آمریکا، در حالی که بکلّی منافع ملّی آمریکا با آنچه امروز اینها در حمایت از [آن] رژیم جعلی انجام میدهند، منافات دارد؛ از همهی دنیا دولت ایالات متّحدهی آمریکا باج میگیرد و به رژیم جعلی صهیونیستی باج میدهد؛ این حقایق را ما داریم مشاهده میکنیم - به دولت آمریکا اعتمادی نداریم، به مسئولین خودمان اعتماد داریم، خوشبین هستیم، از آنها میخواهیم که با دقّت، با ملاحظهی همهی جوانب گامها را درست بردارند، محکم بردارند، منافع ملّی را یک لحظه به فراموشی نسپرند.
 آنچه برای نظام جمهوری اسلامی حائز اهمّیّت است، استحکام ساخت درونىِ نظام جمهوری اسلامی است، استحکام درونی ملّت ایران است؛ همان چیزی که از روز اوّل تا امروز توانسته است این کشور را حفظ کند؛ اتّحاد ملّی، توجّه به آرمانهای والای نظام جمهوری اسلامی، توجّه به عزّت ملّی. ملّت ایران ملّت عزیزی است؛ انقلاب عزّت ملّت را به آنها برگرداند. گذشت آن زمانی که در خاک ایران یک گروهبان آمریکایی جرئت میکرد بزند توی گوش یک سرهنگ ایرانی؛ آن روزی که مسئولین کشور عزیز ما مجبور بودند که ملاحظهی دشمنان زیادهخواه و افزونخواه را بکنند، گذشت. جمهوری اسلامی، ملّت ایران را عزیز کرد، این عزّت باقی است، روز به روز هم این عزّت افزایش پیدا کرده است، بعد از این هم، هم وظیفهی آحاد مسئولین، و هم وظیفهی عموم ملّت ایران است که این عزّت را پاس دارند، از آن دفاع کنند. یک ملّت، با هویّت اصلی خود، با عزّت خود سرافراز میماند و میتواند به پیشرفت برسد.
 سهم نیروهای مسلّح در این میان عبارت است از اینکه خود را آماده نگه دارند، خود را با روحیّهی دفاع از آرمانها و از ملّتی که به آنها اعتماد کرده است و تکیه کرده است، حفظ کنند. ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و همهی کسانی که در ارتباط با نیروهای مسلّح هستند، این را وظیفهی خود بدانند که حصار مستحکمی در مقابل توطئههای دشمنان و شرارت دشمنان علیه ملّت ایران خواهند بود؛ این احتیاج دارد به اینکه آمادگی ایجاد کنید. شماها جوانید، سرشار از نیرو، برخوردار از صفای قلبی؛ میتوانید برای آیندهی کشورتان خود را مهیّا کنید، آماده کنید، بسازید، خدای متعال هم پشتیبان شما خواهد بود. از خداوند متعال علوّ روح شهیدان عزیز، و علوّ درجات امام بزرگوار را مسئلت میکنم و کامرانىِ شما جوانان عزیز را در دوران خدمت و در همهی طول زندگی از خداوند متعال خواهانم.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

پیامک‌های این دیدار
  • رهبرانقلاب، امروز: ما به هیئت دیپلماسی دولت عزیزمان خوشبین هستیم ولی به آمریکاییها بدبینیم. خودبرتربین و غیرمنطقی و عهدشکن است و دولتی در تصرف شبکه صهیونیسم بین المللی است
  • رهبرانقلاب در مراسم دانش آموختگی ارتش: ما از تحرک دیپلماسی دولت حمایت میکنیم و به تلاش دیپلماسی اهمیت میدهیم و از آنچه در سفر اخیر بود حمایت میکنیم البته برخی از آنچه در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما بجا نبود لکن ما به هیئت دیپلماسی دولت خدمتگزار خوشبین هستیم ولی به آمریکاییها بدبینیم. دولت آمریکا غیرقابل اعتماد و خودبرتربین و عهدشکن است.
  • رهبر انقلاب: ‫ما تهدیدهای مکرر و مشمئز کننده دشمنان ملت ایران را میشنویم و پاسخ ما به هرگونه شرارتی علیه ملت ایران پاسخی جدی و سخت خواهد بود‬
  • هفتمین مراسم مشترک دانش آموختگی، تحلیف و اهدای سردوشی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاههای ارتش، با حضور فرمانده کل قوا آغاز شد
جمله‌های برگزیده این دیدار
آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی