others/content
نسخه قابل چاپ

سخن‌هفته خط حزب‌الله ۲۶۵؛

مجازات قطعی است

بعد از ظهرِ روز جمعه هفتم آذر ۹۹ ، خبر ناگوار ترور دانشمند هستهای و دفاعی کشورمان، شهید محسن فخریزاده، فضای رسانهای و مجازی کشور را درنوردید و کام ملت ایران را تلخ کرد. عملیاتی تروریستی و بزدلانه که برای بانیان آن دستاوردی جز دوچندان کردن خشم ملت انقلابی ایران نسبت به آمریکا و اسرائیل جنایتپیشه نداشته است. "فردریک پلتن" خبرنگار سیانان، با اذعان به جایگاه والای علمی شهید محسن فخریزاده در این باره گفت: "عصبانیت زیادی در بین شاخههای ساختار قدرت ایران (درباره این ترور) وجود دارد، اما باید صادقانه بگویم در بین مردم عادی ایران هم خشم زیادی درباره ترور محسن فخری زاده وجود دارد."  رهبر انقلاب، در پیامی که در پی شهادت دکتر فخریزاده صادر فرمودند بر دو نکتهی مهم تأکید داشتند: « نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن، و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همهی بخشهائی که وی بدانها اشتغال داشت.»۹۹/۹/۸ همین تأکید بر «مجازات قطعی» یا به تعبیر برخی از فعالان رسانهای و تحلیلگران، مطالبهی انتقام و مقابلهبهمثل نسبت به این جنایت بزدلانه، طی چند روز گذشته، از سوی عموم ملت ایران در رسانهها و شبکههای اجتماعی ظهور و بروز گستردهای داشته است. در اینباره توجه به چند نکتهی کلیدی در نظام فکری جمهوری اسلامی ضروری است:
 
اول. هر تعرضی نسبت به ایران اسلامی عواقب دامنگیری دارد
اصل «اقدام متقابل در برابر تهدیدها» مخصوص دوران خاصی نبوده و از سوی رهبر انقلاب در دوران جرج بوش جمهوریخواه و اوبامای دموکرات مورد تأکید قرار گرفته است: « آن کسانی که تهدید میکنند، این را باید فهمیده باشند، حالا هم بفهمند؛ تهدید نظامی ایران و تعرض نظامی به ایران به صورت بزن و در رو، دیگر ممکن نیست. هر کس تعرضی بکند، بشدت عواقب آن تعرض دامنگیر او خواهد شد.»۸۶/۶/۳۱ «دوران بزنودررو تمام شده؛ اینجور نیست که شما بگویید میزنیم و درمیرویم؛ نخیر، پاهایتان گیر خواهد افتاد و ما دنبال میکنیم. اینجور نیست که ملّت ایران رها کند کسی را که بخواهد به ملّت ایران تعرّضی بکند؛ ما دنبال خواهیم کرد. این معنا را همه توجّه داشته باشند.» ۹۴/۲/۱۶ در این زمینه توجه به این واقعیت حاکم بر جهان ضروریست که عقبنشینی مکرر در مقابل دشمن نتیجهای جز پیشروی و زیادهخواهی دشمن در پی نخواهد داشت «و هیچ عقلی حکم نمیکند که ما برای اینکه متجاوز را وادار کنیم به توقّف، خواستهی او را برآورده کنیم.» ۹۹/۵/۱۰
 
دوم. اقدام بر مبنای نظام محاسباتی و عقلانیت انقلابی
در دستگاه فکری نظام اسلامی، تصمیمات بر اساس باورها و ارزشهای اسلامی و انقلابی گرفته میشود و نه بر مبنای هیجانات زودگذر و احساسات بدون مبنای فکری. «عقلانیت مهمترین ابزار کار ماست؛ عقل را بهکار میگیریم. همینطور که در اصول سیاست خارجی بارها گفتهایم، حکمت یکی از اصول سهگانهی ماست، و در کنار آن، مصلحت. ما حکیمانه و مدبرانه عمل میکنیم. این، مخصوص سیاست خارجی ما نیست، بلکه در همهی زمینههاست. اسلام ما اسلام عقلانی است. عقل کاربرد بسیار وسیعی در فهم ما، تشخیص اهداف و تشخیص ابزارهای ما داراست.» ۸۳/۵/۲۵ بر مبنای همین عقلانیت، در دستگاه محاسباتی نظام اسلامی، اقدام متقابل صرفاً به اقدام نظامی خلاصه نشده، بلکه منافع استکبار جهانی، آمریکا، رژیم صهیونیستی و اذناب آنها در منطقه را در حوزهی سیاسی، اقتصادی، علمی و حقوق بینالمللی با چالشهای متعدد مواجه خواهد ساخت  و قانون "اقدام راهبردی برای صیانت از منافع ملت ایران و لغو تحریمها" نیز مقدمهای برای این مسیر خواهد بود.
 
سوم. مجازات سخت، خروج آمریکا از منطقه
درست در همان روز حملهی موشکی سپاه پاسداران به پایگاه فوق پیشرفتهی آمریکا در عینالاسد، رهبر انقلاب بر این مهم تأکید کردند که: «بحث انتقام و مانند این حرفها، بحث دیگری است؛ حالا یک سیلیای دیشب به اینها زده شد؛ این مسئلهی دیگری است. آنچه در مقام مقابله مهم است -این کارهای نظامیِ به این شکل، کفایت آن قضیّه را نمیکند- این است که بایستی حضور فسادبرانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشود؛ تمام بشود.»۹۸/۱۰/۱۸ بر همین مبنا هر مقابلهبهمثلی بهعنوان بخشی از این راهبرد است وطرح کلان خروج آمریکا از منطقه را در جهت تقویت امنیت منطقه و جلوگیری از جنگافروزی سلطهگران تکمیل خواهد کرد؛ همانطور که رهبر انقلاب در دیدار با نخستوزیر عراق نیز فرمودند: «جمهوری اسلامی ایران هرگز این موضوع را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربهی متقابل را به آمریکاییها خواهد زد.» ۹۹/۰۴/۳۱

چهارم. مسئولیتپذیری و رعایت حقوق ملتها
چهارمین اصلی که در رفتارشناسی بینالمللی جمهوری اسلامی مشهود بوده پایبندی به تعهدات و پرهیز از تجاوز و تعدی نسبت به مردم است. در جریان اتهام حاکم بحرین به جمهوری اسلامی، مبنی بر دخالت ایران در آن کشور نیز رهبر انقلاب پاسخ دادند: «این دروغ است... ما آنجائی که دخالت کنیم، صریح میگوئیم. ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم؛ نتیجهاش هم پیروزی جنگ سی و سه روزه و پیروزی جنگ بیست و دو روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند، مقابله کند، ما پشت سرش هستیم و کمکش میکنیم و هیچ ابائی هم از گفتن این حرف نداریم.» ۹۰/۱۱/۱۴ بنابراین روشن است که اقدام متقابل جمهوری اسلامی مانند حوادث فرودگاه بغداد، آبسرد دماوند، حمله به رژهی نیروهای مسلح در اهواز، به شهادت رساندن مرزداران غرب کشور و ... بزدلانه و ناجوانمردانه نخواهد بود، بلکه توأم با مسئولیتشناسی و بهمنظور جلوگیری از اقدامات تبهکارانهی آمریکا و صهیونیستها در منطقه انجام خواهد گرفت.
 
پنجم. پیگیری تلاشهای هستهای و تداوم پرقدرت پیشرفت علمی
رهبر انقلاب، در کنار مجازات قطعیِ عاملان و آمران این جنایت هولناک، مطالبهی دیگری هم از دستاندرکاران داشتند: «پیگیری تلاشهای علمی و فنی شهید در همهی بخشهائی که وی بدانها اشتغال داشت.»۹۹/۹/۸ روشن است آن اقدامی که بخش عمدهی هدف دشمن از این جنایت را ناکام خواهد گذاشت، بر زمین نماندن فعالیتهای علمی و برنامههای پژوهشی و فنیای است که دکتر فخریزاده دنبال میکرده است. نباید فراموش کنیم که هدف میانمدّت آمریکاییها در دشمنی با ملت ایران که از طرق گوناگون از جمله تحریم و تهدید در پی تحقق آن هستند، این بوده که «از پیشرفت کشور مانع بشوند؛ عمدتاً پیشرفت علمی. اینها را گفتهاند، اینها حدسیّات من و تحلیل من نیست، اینها حرفهایی است که لابهلای اظهارات خودشان -چه سیاستمدارانشان، چه آنهایی که در اندیشکدهها دارند کار میکنند- به زبان آوردهاند، اینها را گفتهاند. هدف این است که... کشور پیشرفت نکند و بخصوص در زمینههای علمی پیشرفت انجام نگیرد. حتّی گفتهاند و تصریح کردهاند که این شهادتهایی هم که انجام گرفت -شهدای هستهای و مانند اینها- برای این بود که پیشرفت علمی کشور ایران عقب بیفتد. »۹۹/۵/۱۰ چرا که «علم اقتدار است، علم قدرت است و باید دنبال علم بود... ضمناً توجّه بکنید، اینکه تأکید میکنم روی مسئلهی علم، [برای این است که] علم برای پیشرفت کشور است، علم برای گشایش افق آینده است... علم با این نیّت، با این هدف. آن کسانی هم که در دنیا علم را پیش بردند، کسانی هستند که با این جور هدفها وارد شدند، وَالّا [اینکه] دنبال کار علمی باشیم برای سود شخصیِ نقد کوتاهمدّت خودمان، نه، این ارزش زیادی ندارد؛ عمده نگاه کردن به علم با آن نگاه افقگشای این جوری است.»۹۹/۲/۲۸
....
نام پرونده : شهیدِ محسن
لطفاً نظر خود را بنویسید:
نام :
پست الکترونیکی :
نظر شما :
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی