news/content
پیوندهای مرتبطخبرخبرنقشه راهنقشه راهعکسعکسفيلمفيلمصوتصوت
1391/05/29

خطبه‌های نماز عید فطر

پس از اقامه نماز عید فطر

السّلام علیکم و رحمةاللّه

بسماللّهالرّحمنالرّحیم

و الحمد للّه ربّ العالمین. احمده و استعینه و استغفره و اتوکّل  علیه و اصلّی و اسلّم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه و حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیّدنا و نبیّنا ابیالقاسم المصطفی محمّد و علی ءاله الأطیبین الأطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین سیّما بقیّةاللّه فی الأرضین. و صلّ علی ائمّة المسلمین و هداة المستضعفین و حماة المؤمنین.

همهی برادران و خواهران عزیز را دعوت میکنم به رعایت تقوای الهی؛ و تبریک عرض میکنم عید سعید فطر را، که روز رحمت است، روز مغفرت است، روز اجر و پاداش است برای مؤمنین، برای نیکوکاران، برای کسانی که برای خدا و در راه خدا عملی انجام دادند و حرکتی کردند و دلهای خود را به خدای رحیم و غفور نزدیک کردند. خدا را شکر میکنیم که یک بار دیگر، یک ماه رمضان دیگر و یک عید فطر دیگر را نصیب ما کرد؛ باید این نعمت الهی را قدر بدانیم.

بحمداللّه ماه رمضان امسال، آنطوری که انسان از خبرها در گوشه و کنار میشنید یا مشاهده میکرد، ماه رمضان مبارکی بود؛ دلها متوجه خدا، متوجه حقیقت و معنویت، قشرهای مختلف مردم در اجتماعات دینی، در تلاوت قرآن، در شبهای مبارک و پر خیر و برکت قدر، با توسل خود، با دعای خود، فضای معنوىِ مؤثر و ماندگاری را در کشور به وجود آوردند؛ این را باید مغتنم شمرد و بر توفیق آن، خدای متعال را سپاسگزاری کرد.

همچنین مردم در یک بعد دیگر قضیه، که نگاه به مسائل دنیای اسلام و مسائل امت اسلامی است، از خود حرکت نمایان و درخشانی را نشان دادند و آن، حرکت روز قدس بود؛ یادگار بزرگ امام را گرامی داشتند، از ملت مظلوم فلسطین و از یک مسئلهی اساسی و مهم دنیای اسلام جانبداری و حمایت کردند؛ در هوای گرم، با دهان روزه، در راهپیمائی حضور پیدا کردند؛ که جای سپاسگزاری دارد. از همهی ملت ایران سپاسگزاری میکنیم به خاطر این حرکت بجا و بموقع، که بلاشک تأثیرات بزرگی در دنیای اسلام خواهد داشت؛ انشاءاللّه.

امسال ملتهای دیگر هم با ملت ایران بیش از سالهای قبل هماهنگی و هماوائی داشتند. در برخی از کشورها که تسلط و سیطرهی بازماندگان رژیمهای طاغوتی مانع میشد از اینکه مردم احساسات خود را در مورد فلسطین بروز بدهند، امسال بحمداللّه مردم توانستند در آن کشورها هم وارد میدان شوند؛ و این جریانی است که انشاءاللّه ادامه خواهد داشت. باید از خدای متعال بخواهیم که عبادات مردم عزیز را در این ماه، با قبول خود و لطف ویژه و خاص خود، ارزش و اعتبار ببخشد؛ همچنان که در دعای صحیفهی سجادیه آمده است: «یا من یجتبی صغیر ما یتحف به و یشکر یسیر ما یعمل له ... یا من یدنو الی من دنا منه و یا من یدعو الی نفسه من ادبر عنه» .(۱) این دعائی است که امام سجاد (علیهالسّلام) در مثل امروزی - روز عید فطر - آن را میخواندند و تعلیم دادند که بخوانند.

یک گام به سمت خدا بردارید، خدای متعال شما را به خود نزدیک میکند. آن کسانی که به حقیقت، به معنویت، به خدا و به دین پشت کردهاند، خدای متعال از روی رأفت و رحمت، آنها را دعوت میکند و فرا میخواند؛ این لطف و رحمت الهی است. جوانهای عزیزمان نورانیتهائی را که در این ماه به دست آوردند، انشاءاللّه برای خود حفظ کنند؛ این ذخیره را برای تمام طول عمر و لااقل برای این یک سال تا عید فطر آینده و تا ماه رمضان آینده، برای خود نگه دارند. انس با قرآن را، توجه به خدا را، ذکر را، حضور در صحنههائی که خدای متعال دوست میدارد بندگانش در آن صحنهها حضور پیدا کنند - چه صحنههای مربوط به درون خود ما، چه آنچه که مربوط به گسترهی دنیای اسلام و جامعهی ما و امت اسلامی است - برای خود نگه داریم، حفظ کنیم؛ و خدای متعال هم برکت خواهد داد.

پروردگارا! رحمت و برکت خود را بر این ملت و بر همهی امت مسلمان نازل بفرما. پروردگارا! این ملت عزیز را و همچنین امت اسلامی را بر دشمنانشان پیروز کن. پروردگارا! این رابطهی معنوی و قلبی ما با معنویت را، با روحانیت حقیقی را، روزبهروز بیشتر بفرما.

بسماللّهالرّحمنالرّحیم
قل هو اللّه احد. اللّه الصّمد. لم یلد و لم یولد. و لم یکن له کفوا احد. (۲)

بسماللّهالرّحمنالرّحیم
الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و ءاله الطّاهرین و صلّ علی امیرالمؤمنین و الصّدّیقة الطّاهره سیّدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سبطی الرّحمة و امامی الهدی و علىّبنالحسین و محمّدبنعلىّ و جعفربنمحمّد و موسیبنجعفر و علىّبنموسی و محمّدبنعلىّ و علىّبنمحمّد و الحسنبنعلىّ و الخلف القائم المهدىّ صلواتک علیهم اجمعین و صلّ علی ائمّة المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین. اوصیکم عباداللّه بتقوی اللّه.

همهی برادران و خواهران نمازگزار را که در این اجتماع عظیم حضور دارید، دعوت میکنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری. آنچه که در این خطبه عرض میکنم: یکی دو مسئلهی مربوط به کشور خودمان و جامعهی خودمان یا مربوط به امت اسلامی است. آنچه که مربوط به ماست، در درجهی اول، حادثهی تلخ و مصیبتبار زلزله است برای جمعی از هممیهنان عزیز ما. اگرچه در یک نقطهی از کشور و گروهی از مردم در این حادثه آسیب دیدند، لیکن غم برای همهی مردم کشور است. انسان این را میداند و احساس میکند و تجربهها هم همین را نشان میدهد که مردم کشور ما در برابر یک چنین حوادثی که در گوشهای از کشور به وقوع میپیوندد، هرگز بیتفاوت نبودهاند؛ در این حادثه هم بحمداللّه مردم وارد شدند و باز هم باید ادامه پیدا کند. حادثه، حادثهی تلخی است؛ ویرانیهای زیادی است؛ تلفاتی هم وجود داشته است، که مسئولین آمار تلفات و حوادث را ذکر کردند. آنچه که بر عهدهی مسئولین و بر عهدهی آحاد مردم است، کمک به وظائفی است که بر دوش ماست.

بحمداللّه کارهای خوبی انجام گرفته است؛ انسان وقتی از نزدیک میبیند، این را مشاهده میکند؛ از کسانی هم که خودشان آسیبدیده هستند، وقتی انسان میپرسد، میداند که کارهای خوبی انجام گرفته است؛ لیکن کار ادامه دارد؛ وظائف، وظائف سنگینتر و بزرگتر در راه است؛ باید انشاءاللّه مسئولین بتوانند آثار این حادثه را بکلی زائل کنند؛ علاوهی بر این، این را تبدیل کنند به یک وسیلهای، برای اینکه این منطقه یک صفحهی جدید و درخشانی را انشاءاللّه در زندگی خود شروع کند؛ و آبادانیای که به آنجا داده میشود، بر اثر تلاش خود مردم و همت مسئولان و همکاریهائی که فیمابین هست، انشاءاللّه بکلی خاطرات اندوهزای این منطقه را زائل کند.

یک مسئله، مسئلهی روز قدس است. روز قدس، این حرکتی که امام بزرگوار ما آن را آغاز کردند و بحمداللّه روزبهروز بهتر و سالبهسال گرمتر این حرکت ادامه دارد، یک حرکت بسیار عمیق و پرمعنائی است؛ این فقط یک راهپیمائی نیست؛ خونی است که در این روز در رگهای امت اسلامی میدود؛ علیرغم کسانی که میخواهند مسئلهی فلسطین و ملت فلسطین به دست فراموشی سپرده شود، این مسئله را روزبهروز زندهتر میکند؛ و همین جور خواهد بود. وظائف سنگینی بر دوش مسئولان کشورهای اسلامی است، که امیدواریم خداوند همه را هدایت کند به آنچه که وظیفهی آنهاست، و کمک کند که بتوانند این وظائف را انجام بدهند.

البته مسائل دنیای اسلام در این برههی از زمان، مسائل بینظیری است. این تحولاتی که در دنیای اسلام اتفاق افتاده است، تحولات عجیب و تکاندهنده و تعیینکنندهی مسیر امت اسلامی در آینده است. امیدواریم انشاءاللّه همچنان که تاکنون ملتهای این منطقه توانستهاند کارهای بزرگی را انجام بدهند و مسئولان کارهای شایستهای انجام دادهاند، این آهنگِ رفتار همچنان ادامه پیدا کند و دشمنان امت اسلامی که روزبهروز ترفندهای خود را پیچیدهتر میکنند و با همهی قوا، با همهی توان، از همهی اطراف وارد این میدان میشوند، نتوانند بر همت امت اسلامی غلبه کنند؛ و البته انشاءاللّه نخواهند توانست غلبه کنند. روزگار تازهای آغاز شده است، وضع جدیدی در دنیای اسلام به وجود آمده است، و این وضع بر روی زندگی همهی ملتهای جهان بتدریج اثر خواهد گذاشت؛ «باش تا صبح دولتت بدمد»؛ انشاءاللّه.

سعی کنیم در تحلیلهامان، در شناخت حوادث، دچار خطا و اشتباه نشویم. بدانیم که آمریکا و صهیونیسم دشمنان امت اسلامیاند؛ سردمداران رژیمهای جبار، دشمنان امت اسلامیاند. اگر دیدیم در یک جائی آنها در یک جهت قرار گرفتند، بدانیم که آن جهت، جهت باطلی است، جهت غلطی است؛ دچار خطای در تحلیل نشویم. آنها هرگز برای ملتهای مسلمان دل نمیسوزانند؛ هرچه بتوانند، تخریب میکنند و در روندها اخلال میکنند. امروز همین جنجالهائی که آنها در واقع به راه میاندازند، اگرچه گاه از زبان بعضی افراد غافل هم تکرار میشود؛ اختلافات مذهبی، اختلافات قومی، اختلافات نژادی و زبانی؛ اینها را عمده میکنند؛ در حالی که در اسلام اینها نیست؛ «انّ اکرمکم عند اللّه اتقیکم» ؛ (۳) همه یکی هستند، همه با هم برادرند. باید همه‌ی ما بیدار باشیم، بصیر باشیم، چشمهامان را باز کنیم، دچار خطای تحلیل نشویم.
 پروردگارا! به محمد و آل محمد، حرکت عظیم امت اسلامی را به خیر و سعادت عمومی این امت منتهی بفرما. دشمنان امت اسلامی را ذلیل کن.

بسماللّهالرّحمنالرّحیم
والعصر. انّ الانسان لفی خسر. الّا الّذین ءامنوا و عملوا الصّالحات
و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر. (۴)

والسّلام علیکم و رحمةاللّه و برکاته
 
۱) دعای ۴۶
۲) اخلاص: ۴-۱
۳) حجرات: ۱۳
۴) عصر: ۳-۱

پیامک‌های این دیدار
  • رهبرانقلاب درخطبه های نماز عیدفطر:روزگار تازه‌ای آغاز شده و وضع جدیدی در دنیای اسلام به وجود آمده است، این وضع بر روی زندگی همه ملتهای جهان به تدریج اثر خواهد گذاشت
آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی