newspart/index2
شهید قدوسی
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه‌ی قبلی اینجا کلیک کنید.
شهید قدوسی

سال 59 با شروع دفاع مقدس، حضور دانشجوها در جبهه است که نمونه‏های مختلفی از آن وجود دارد که یکی از آن‏ها همین حاج احمد متوسلیان و امثال این‏ها بودند که بلند شدند رفتند منطقه‏ی غرب در کردستان، در عین غربت- بنده در همان ماه‏های اول جنگ، پنج شش ماه بعد از اول جنگ، منطقه‏ی کردستان را از نزدیک دیدم؛ گرد غربت آنجا بر سر همه کأنه پاشیده شده بود- و در تنهائی، بی‏سلاحی و با حضور فعال دشمن و بمباران دائمی دشمن، این مخلص‏ترین نیروها در آنجا کارهای بزرگی را انجام دادند که قبل از عملیات فتح المبین- عملیاتی که این سردار بزرگوار و دوستانش انجام دادند- عملیات محمد رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم) را انجام دادند که آن، یک نمونه از حضور دانشجویان است. یک نمونه‏ی دیگر دانشجوهائی هستند که در ماجرای هویزه حضور پیدا کردند که آن دانشجوها را هم بنده، تصادفاً در همان روزی که این‏ها داشتند می‏رفتند- روز 14 دی- به طرف منطقه‏ی نبرد و درگیری، دیدم؛ شهید علم الهدی و شهید قدوسی و دیگران. این مربوط به سالهای 60 و 61 است که البته ادامه پیدا کرد تا آخر جنگ. یعنی واقعاً یکی از بخشهای تأمین‏کننده‏ی نیروهای فعال ما در طول دوران هشت سال دفاع مقدس، دانشگاه‏ها بودند. بعد هم که در همان اوائل دهه‏ی 60، وقتی بازگشائی دانشگاه‏ها انجام شد، جهاد دانشگاهی تشکیل شد که یکی از نقاط حساس و یکی از مراکز مایه‏ی افتخار، جهاد دانشگاهی است. قبل از این‏ها هم در سال 58، تسخیر لانه‏ی جاسوسی به دست جنبش دانشجوئی است.1387/09/24
لینک ثابت
احمد متوسلیان, شهید علم الهدی, شهید قدوسی

سال 59 با شروع دفاع مقدس، حضور دانشجوها در جبهه است كه نمونه‌های مختلفی از آن وجود دارد كه یكی از آن‌ها همین حاج احمد متوسلیان و امثال این‌ها بودند كه بلند شدند رفتند منطقه‌ی غرب در كردستان، در عین غربت- بنده در همان ماه‌های اول جنگ، پنج شش ماه بعد از اول جنگ، منطقه‌ی كردستان را از نزدیك دیدم؛ گرد غربت آنجا بر سر همه كأنه پاشیده شده بود- و در تنهائی، بی‌سلاحی و با حضور فعال دشمن و بمباران دائمی دشمن، این مخلص‌ترین نیروها در آنجا كارهای بزرگی را انجام دادند كه قبل از عملیات فتح المبین- عملیاتی كه این سردار بزرگوار و دوستانش انجام دادند- عملیات محمد رسول اللَّه (صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم) را انجام دادند كه آن، یك نمونه از حضور دانشجویان است. یك نمونه‌ی دیگر دانشجوهائی هستند كه در ماجرای هویزه حضور پیدا كردند كه آن دانشجوها را هم بنده، تصادفاً در همان روزی كه این‌ها داشتند می‌رفتند- روز 14 دی- به طرف منطقه‌ی نبرد و درگیری، دیدم؛ شهید علم الهدی و شهید قدوسی و دیگران. این مربوط به سالهای 60 و 61 است كه البته ادامه پیدا كرد تا آخر جنگ. یعنی واقعاً یكی از بخشهای تأمین‌كننده‌ی نیروهای فعال ما در طول دوران هشت سال دفاع مقدس، دانشگاه‌ها بودند. بعد هم كه در همان اوائل دهه‌ی 60، وقتی بازگشائی دانشگاه‌ها انجام شد، جهاد دانشگاهی تشكیل شد كه یكی از نقاط حساس و یكی از مراكز مایه‌ی افتخار، جهاد دانشگاهی است. قبل از این‌ها هم در سال 58، تسخیر لانه‌ی جاسوسی به دست جنبش دانشجوئی است.1387/09/24
لینک ثابت
شهید قدوسی

سیدمحمدطباطبایی- یکیازدورهبرمشروطهدرتهران- همدانیاست. دردورانانقلاب،شهداینامداریازاینخطهبرخاسته‏اند؛شهیدمفتح،شهیدقدوسی،شهیدحیدری،شهیدمدنی- کهایشاناگرچههمدانینبود،اماهمدانی‏هااوراازخودمی‏دانندواوهمخودرابهیکمعناهمدانیبهحسابمی‏آورد- شهدایغیرروحانی،جوانانعزیزیکهنامهایبعضیازآن‏هادراینمیداننصبشدهاست،وبسیاریدیگرکهنامشاندردفترکرام‏الکاتبینودرصحیفه‏یحافظه‏یملتایرانثبتاست. همچنینشهدایلشکرانصارالحسین؛شهیداسلامیان،شهیدحاجبابایی،شهیدشاه‏حسینی،شهیدچیت‏سازانوشهدایبزرگدیگر.1383/04/15
لینک ثابت
شهید رسول حیدری, شهید قدوسی, شهید آیت الله مدنی, شهید آیت‌الله مفتح, شهید بابایی

سیدمحمد طباطبایی - یكی از دو رهبر مشروطه در تهران - همدانی است. در دوران انقلاب، شهدای نامداری از این خطه برخاسته اند؛ شهید مفتح، شهید قدوسی، شهید حیدری، شهید مدنی - كه ایشان اگرچه همدانی نبود، اما همدانی ها او را از خود می دانند و او هم خود را به یك معنا همدانی به حساب می آورد - شهدای غیرروحانی، جوانان عزیزی كه نامهای بعضی از آنها در این میدان نصب شده است، و بسیاری دیگر كه نامشان در دفتر كرام الكاتبین و در صحیفه ی حافظه ی ملت ایران ثبت است. همچنین شهدای لشكر انصارالحسین؛ شهید اسلامیان، شهید حاج بابایی، شهید شاه حسینی، شهید چیت سازان و شهدای بزرگ دیگر.1383/04/15
لینک ثابت
شهید قدوسی

. سیدمحمد طباطبایی - یكی از دو رهبر مشروطه در تهران - همدانی است. در دوران انقلاب، شهدای نامداری از این خطه برخاسته اند؛ شهید مفتح، شهید قدوسی، شهید حیدری، شهید مدنی - كه ایشان اگرچه همدانی نبود، اما همدانی ها او را از خود می دانند و او هم خود را به یك معنا همدانی به حساب می آورد - شهدای غیرروحانی، جوانان عزیزی كه نامهای بعضی از آنها در این میدان نصب شده است، و بسیاری دیگر كه نامشان در دفتر كرام الكاتبین و در صحیفه ی حافظه ی ملت ایران ثبت است. همچنین شهدای لشكر انصارالحسین؛ شهید اسلامیان، شهید حاج بابایی، شهید شاه حسینی، شهید چیت سازان و شهدای بزرگ دیگر1383/04/15
لینک ثابت
شهید آیت الله مدنی, شهید قدوسی, شهید رسول حیدری, شهید بابایی

سیدمحمد طباطبایی - یكی از دو رهبر مشروطه در تهران - همدانی است. در دوران انقلاب، شهدای نامداری از این خطه برخاسته اند؛ شهید مفتح، شهید قدوسی، شهید حیدری، شهید مدنی - كه ایشان اگرچه همدانی نبود، اما همدانی ها او را از خود می دانند و او هم خود را به یك معنا همدانی به حساب می آورد - شهدای غیرروحانی، جوانان عزیزی كه نامهای بعضی از آنها در این میدان نصب شده است، و بسیاری دیگر كه نامشان در دفتر كرام الكاتبین و در صحیفه ی حافظه ی ملت ایران ثبت است. همچنین شهدای لشكر انصارالحسین؛ شهید اسلامیان، شهید حاج بابایی، شهید شاه حسینی، شهید چیت سازان و شهدای بزرگ دیگر1383/04/15
لینک ثابت
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی