news/content
پیوندهای مرتبطخبرخبرعکسعکسصوتصوت
1393/11/27

بیانات در دیدار اعضای ستادهای «کنگره شهدای امور تربیتی»، «کنگره شهدای دانشجو»، و «کنگره شهدای هنرمند»

بسماللهالرّحمنالرّحیم(۱)
بسیار جلسه‌ی نورانی و معطّر و پرمغز و پرمعنایی است. کسانی که بهعنوان شهید در این جلسه معرّفی شدند، جزو قشرهای برتر و نخبهی جامعهاند؛ دانشجویانند، هنرمندانند، معلّمانند، دانشآموزانند؛ این نشاندهندهی این است که انگیزهی فداکاری در راه خدا و شهادت در این راه، در سطوح گوناگون در جامعهی ما رواج و گسترش داشته؛ این خیلی مطلب مهمّی است. استاد دانشگاه میرود شهید میشود، هنرمند میرود شهید میشود، دانشجو میرود شهید میشود. بسیاری از این نامآوران عرصهی دفاع مقدّس ما - که نامهایشان زینتبخش خیابانهای ما و مراکز ما و عکسهایشان زینتبخش محیطهای زندگی ما است - یا اغلبشان، دانشجویانی بودند؛ بعضی از اینها حقیقتاً نوابغ بودند؛ هنرمندانی بودند، معلّمانی بودند، اساتیدی بودند؛ رفتند و جان خودشان و عمر خودشان را - ارزشمندترین چیزی که انسان از امور مادّی در اختیار دارد یعنی زندگی خودشان را - در راه خدا، در راه اهداف، هدیه کردند، تقدیم کردند؛ این بسیار مهم است.
جلسات بزرگداشت، ادامهی حرکت جهادی و ادامهی شهادت است. اگر نام شهیدان ما تکرار نمیشد، تجلیل نمیشدند و احترام به آنها و خانوادههای آنها در جامعهی ما بهصورت یک فرهنگ درنمیآمد - که خوشبختانه بهصورت فرهنگ درآمده  - امروز بسیاری از این یادهای ارزشمند و گرانبها فراموش شده بود؛ این ارزشگذاری عظیمی که با حرکت شهادت در یک جامعه بهوجود میآید، به فراموشی سپرده شده بود. نباید بگذارید این اتّفاق بعد از این هم بیفتد؛ روزبهروز باید یاد شهدا و تکرار نام شهدا و نکتهیابی و نکتهسنجی زندگی شهدا در جامعهی ما رواج پیدا کند. و اگر این شد، آنوقت مسئلهی شهادت که به معنای مجاهدت تمامعیار در راه خدا است، در جامعه ماندگار خواهد شد. و اگر این شد، برای این جامعه دیگر شکست وجود نخواهد داشت و شکست معنا نخواهد داشت؛ پیش خواهد رفت. عیناً مثل ماجرای حسینبنعلی (علیهالسّلام)؛ امروز ۱۳۰۰ سال یا بیشتر از شهادت حضرت اباعبدالله (علیهالسّلام) میگذرد و روزبهروز این داستان برجستهتر و زندهتر شده. این داستان در بطن خود دارای یک مضامینی است که این مضامین برای حیات اسلامی جامعه ضروری است. اگر این مضامین گسترش پیدا نمیکرد، از اسلام و از قرآن و از حقایق معارف اسلامی هم امروز خبری نبود. اینجا هم همینجور است؛ نگذارید نام شهدا و یاد شهدا فراموش بشود یا در جامعهی ما کهنه بشود؛ و البتّه با ابتکارات؛ این جلسات بزرگداشتی که آقایان بهوجود میآورید - که خیلی باارزش است - صرفاً یک جلسهی ترحیم باشکوه نیست؛ این جلسات، دارای مضامین ویژهی خودش است؛ بایستی شهادت را معنا کند، شهید را معرّفی کند، فرهنگ شهادت را در جامعه ماندگار کند.
در مورد شهید خدای متعال میفرماید که اینها زندهاند: وَ لا تَقولوا لِمَن یقتَلُ فی سَبیلِ اللهِ اَموات.(۲) وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللهِ اَمواتًا بَل اَحیآءٌ عِندَ رَبِّهِم یرزَقون* فَرِحینَ بِمآ ءاتهُمُ اللهُ مِن فَضلِه.(۳) اینها آیات قرآن است؛ اینها صریحِ در یک معارفی است که از این معارف هیچ مسلمانی نمیتواند چشم بپوشد. هر کسی به اسلام و به قرآن اعتقاد دارد، این معارف بایستی جلوی چشمش باشد. این آیهی شریفه قرآن میگوید اینها زندهاند؛ حیات اینها یک حیات واقعی است، یک حیات معنوی است و نزد خدای متعال مرزوقند؛ یعنی دائم تفضلّات الهی دارد به اینها میرسد؛ فَرِحینَ بِمآ ءاتهُمُ اللهُ مِن فَضلِه. آن طرف مرز زندگی و مرگ چه خبر است؟ انسانها از آن عالم و نشئهی مجهول چه میدانند؟ در مورد شهدا میدانیم که اینها خرسندند، خوشحالند، مسرورند؛ فَرِحینَ بِمآ ءاتهُمُ اللهُ مِن فَضلِه. بعد از این بالاتر: وَ یستَبشرونَ بِالَّذینَ لَم یلحَقوا بِهِم؛(۴) یعنی با ما دارند حرف میزنند، خطاب میکنند به ما: اَلّا خَوفٌ عَلَیهِم وَلا هُم یحزَنون.(۵) خیلی مهم است؛ این گوشی که بتواند ندای ملکوتی شهدا را بشنود، این گوش را باید در خودمان بهوجود بیاوریم. آنها دارند به ما بشارت میدهند، مژده میدهند، خوف و حزن را نفی میکنند: اَلّا خَوفٌ عَلَیهِم وَلا هُم یحزَنون. ما بر اثر ضعفهای خودمان دچار خوف میشویم، دچار حزن میشویم؛ اینها به ما میگویند که شما خوف ندارید، حزن ندارید یا در مورد خودشان میگویند یا در مورد ما - بنابر اختلافی که حالا در تفسیر این آیهی شریفه ممکن است مطرح بشود - خوف و حزن را برمیدارند؛ چه در این نشئه، چه در آن نشئه. برای یک ملّت چقدر مهم است که در حرکت خود، در پیشرفت خود حقیقتاً دارای خوف نباشد، دارای حزن نباشد، با امید حرکت کند؛ این پیام شهدا است به ما؛ که باید این پیام را شنید. شماها با این جلسات، با این اجتماعاتی که تشکیل میدهید، موظّفید این پیام را به گوشها برسانید.
نکتهی خوبی را برادرمان(۶) گفتند که وقتی جلسهای تشکیل میشود در بزرگداشت شهیدان، آنهایی که شرکت میکنند در این جلسه، هرچه دارای ارج و مقام باشند، بیش از آنچه آنها به آن جلسه برکت و فایده و عظمت بدهند، آن جلسه است که به آنها خیر و برکت و هدایت و معرفت میدهد؛ واقع قضیه این است. کاری کنید که این جلسات، این برکات را داشته باشد؛ اینها را گسترش بدهد، این فرهنگ را در جامعه گسترش بدهد. ملّت ایران کار بزرگی انجام داد؛ کار عظیمی انجام داد. در دنیایی که مبتنی بر مدار زور و زورگویی و چپاولگری قدرتمندان و زورمندان است و ملّتهای مستضعف در مناطق فراوانی از عالم دائماً در زیر فشار این زورمندان قرار دارند، در این دنیا یک موجودی، یک هویتی سر بلند کرد که صریحاً، بدون ملاحظه، با شجاعت کامل این حرکت غلط عالم را - که حرکت سلطهگری است و ما از آن تعبیر میکنیم به نظام سلطه - نفی کرد؛ این کار ملّت ایران است. ملّت ایران نظام سلطه را که مبتنی بر سلطهگر و سلطهپذیر است، نفی کرد. مبنای دنیای قدرتمندِ چپاولگر، بر تقسیم دنیا به سلطهگر و سلطهپذیر است؛ امروز هم همینجور است، در دورانی که انقلاب اسلامی بهوجود آمد هم همینجور بود و در طول تاریخ هم همینجور بوده است؛ البتّه امروز شدیدتر از دورانهای گذشته است؛ چون امروز ابزارهای سلطه، قابل مقایسه با صد سال پیش و هزار سال پیش و پنج هزار سال پیش نیست؛ لذا سلطهگران امکان تسلّط بیشتری بر مظلومان و بر مستضعفان دارند و از این امکان دارند بهطور کامل استفاده میکنند؛ منابع را میبرند، فرهنگها را نابود میکنند، انسانها را تذلیل میکنند، در بین ملّتهای مظلوم و محروم گرسنگی را گسترش میدهند؛ و فجایع فراوان دیگر. در مقابل این حرکت، یک هویتی بهوجود آمد به نام انقلاب اسلامی که متّکی بود به مبانی وحی، مبانی الهی، اخلاق الهی، حرکت الهی و آنچه قرآن با صراحت دارد آن را بیان میکند؛ این حرکت ملّت ایران است. این حرکت بحمدالله روزبهروز هم توسعه پیدا کرده؛ این حرکت پیش رفته.
ما مدّعی نیستیم که توانستیم اهداف اسلامی را در کشور پیاده کنیم؛ ما این را اصلاً ادّعا نمیکنیم. ما در بسیاری از موارد تواناییهایمان محدود بوده است و آنچه را میخواستیم عمل کنیم، نتوانستیم در آن حدّ مورد علاقهی خودمان عمل کنیم امّا حرکت خودمان را ادامه دادیم؛ ما به سمت این قلّه داریم حرکت میکنیم. سعی کردند ما را از این حرکت پشیمان کنند، نتوانستند؛ سعی کردند متوقّف کنند، نتوانستند؛ سعی کردند ما را به عقب برگردانند، نتوانستند. بله، به قلّه نرسیدیم امّا از این دامنه، مبالغ زیادی حرکت کردیم و پیش رفتیم و این حرکت ادامه دارد و این انگیزه ادامه دارد و این انگیزه روزبهروز انشاءالله بیشتر خواهد بود و متوقّف نمیشود. یک روزی بعضیها فکر میکردند و بعضیها هم به زبان میآوردند که آقا شما این بچّههای دانشجو را دارید میبرید جبهه - درحالیکه ما نمیبردیم، خودشان داشتند با شوق میرفتند؛ آنهایی هم که جلویشان گرفته میشد، با انواع تلاشها و ترفندها افراد پیرامون خود را وادار میکردند که اجازه بدهند بروند - دانشگاهها خالی میشود، علم متوقّف میشود؛ حرکت آنها و تلاش آنها و مجاهدت آنها موجب شد که ما در حرکت علمی خودمان؛ از سایر حرکاتی که در جامعه بهوجود میآید، پیشتر و بیشتر جلو برویم. بحمدالله امروز ما در حرکت علمیمان در سطح کشور، یک وضعیت قابل قبولی داریم؛ یک وضعیت افتخارآمیزی داریم؛ آن روز تصوّر نمیشد؛ آن روز شاید گفته میشد که اگر چنانچه این نخبه، این هنرمند، این دانشجو، این استاد، این معلّم برود به جبهه و کشته بشود، خلأ بهوجود میآید. معلوم شد که برکات شهادت و جهاد در راه خدا خیلی بیش از این حرفها است. آنها رفتند، [امّا] امروز بحمدالله برجستگانی بهوجود آمدند که در عالم علم، در زمینههای هنر، در بخشهای گوناگون، برجستهاند؛ یعنی قابل نشان دادن در سطح بینالمللی و جهانی هستند. اینها برکات حرکت و مجاهدت یک ملّت است و این ادامه خواهد داشت؛ پیش خواهد رفت و ادامه خواهد داشت.
من عقیدهی راسخ دارم بر اینکه یکی از نیازهای اساسی کشور، زنده نگه داشتن نام شهدا است؛ این یک نیازی است که ما - چه آدمهای مقدّسمآب و متدینی باشیم؛ چه آدمهایی باشیم که خیلی هم مقدّسمآب نیستیم، امّا به سرنوشت این کشور و به سرنوشت این مردم علاقهمندیم - هرجور که فکر بکنید، بزرگداشت شهدا برای آیندهی این کشور، حیاتی و ضروری است. فرهنگ شهادت یعنی فرهنگ تلاش کردن با سرمایهگذاری از خود برای اهداف بلندمدّت مشترک بین همهی مردم؛ که البتّه در مورد ما آن اهداف، مخصوص ملّت ایران هم نیست، برای دنیای اسلام بلکه برای جهان بشریت است. این فرهنگ در جامعهای اگر جا افتاد، درست نقطهی مقابل فرهنگ فردگرایی غربی امروز [است] که همهچیز را برای خود و با محاسبهی شخصی میسنجند؛ برای همهچیز یک قیمت اسکناسی و پولی قائلند و آن، به دست آوردن آن پول است؛ این درست نقطهی مقابل آن فرهنگ است؛ یعنی «وَ یؤثِرونَ عَلی اَنفُسِهِم»؛(۷) اینها کسانی هستند که ایثار میکنند؛ فرهنگ ایثار، فرهنگ گذشت، فرهنگ مایه گذاشتن از خود برای سرنوشت جامعه و برای سرنوشت مردم. این فرهنگ اگر عمومی شد، این کشور و هر جامعهای که این فرهنگ را داشته باشد، هرگز متوقّف نخواهد شد؛ به عقب بر نخواهد گشت و پیش خواهد رفت. این کار شما این فرهنگ را زنده میکند. بنابراین من از همهی برادران و خواهرانی که در این کار نیک مشغول همکاری و شرکت در این کار هستند تشکّر میکنم و امیدوارم که همه موفّق باشید. این سه مجموعهای که امروز اینجا حضور دارید - مجموعهی ستاد بزرگداشت شهدای هنرمند، ستاد بزرگداشت شهدای دانشجو، ستاد بزرگداشت شهدای معلّمان امور تربیتی - هرکدام از اینها در نوبهی خود یک کار باارزش و پرمغز و پرمضمونی است که انشاءالله آثار آن را هم در جامعه مشاهده خواهیم کرد.
والسّلام علیکم و رحمةالله.
 
۱) در این دیدار اعضای کنگرهی ملّی شهدای دانشجو و کنگرهی بزرگداشت شهدای هنرمند و کنگرهی شهدای تئاتر حضور داشتند.
۲) سورهی بقره، بخشی از آیهی ۱۵۴
۳) سورهی آلعمران، آیهی ۱۶۹ و بخشی از آیهی ۱۷۰؛ «هرگز کسانی که در راه خدا کشته شدهاند، مرده مپندار، بلکه زندهاند که نزد پروردگارشان روزی داده میشوند. به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند ...»
۴) همان؛ «...و برای کسانی که... به آینده نپیوستهاند شادی میکنند...»
۵) همان؛ «...که نه بیمی برایشان است و نه اندوهگین میشوند.»
۶) آقای حسین مسافرآستانه
۷) سورهی حشر، بخشی از آیهی ۹؛ «...آنها را بر خودشان مقدّم میدارند...»

لطفاً نظر خود را بنویسید:

کدامنیتی : *
اعدادي را که مي بینيد ، وارد کنید
*
نظرات مخاطبان : [ تعداد نظرات منتشره : 20 نظر ]
 • محسن چهارده ،
  1394-01-15 - 13:29

  حضرت آقا هر خوبی و بدی از ما دیدی و ندیدی حلال کن
 • جواد ،
  1393-12-15 - 02:57

  جانم فدای رهبر
 • بیژن ،
  1393-12-13 - 16:10

  جانم فدای رهبر
 • عاشق ولي ،
  1393-12-12 - 20:26

  با سلام،لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.
  پروردگار مهربان را شاكرم كه بنده نيز توفيق داشتم و گوشه اي از كار بزرگ كنگره شهداي دانشجو را انجام دادم،البته كه ممكن است اين كار داراي ايراداتي نيز باشد،انشاالله مجددا اين توفيق حاصل شود و ادامه و كم و كاستي هاي كار را همراه دوستان انجام دهيم.مسئولين اين پروژه قول داده بودند بچه هايي كه براي كار زحمت كشيدند را به فيض ديدار مقام عظماي ولايت نائل گرداند كه ظاهرا توفيق نشد.آرزوي سلامتي و طول عمر همچنان با اقتدار و با عزت را براي پدر مهربان و دلسوز و ولي امرمان از درگاه با عظمت حضرت حق خواهانم.
 • محسن ،
  1393-12-10 - 09:49

  با تمام وجودم و از صمیم قلب عرض میکنم ما هنوز آقا رو نشناختیم و عمق نگاه ایشون رو در مسائل مختلف درک نکردیم. حقیقتا سخته کسی به این افق از دید برسه. به این تعبیر ایشون از فرهنگ شهادت دقت کنیم:
  
  « فرهنگ شهادت یعنی فرهنگ تلاش کردن با سرمایه‌گذاری از خود برای اهداف بلندمدّت مشترک بین همه‌ی مردم؛ که البتّه در مورد ما آن اهداف، مخصوص ملّت ایران هم نیست، برای دنیای اسلام بلکه برای جهان بشریت است. »
  
  اللهم احفظ و اید و سدد امامنا الخامنه ای و انصر من نصره و اخذل من خذله
  اللهم عجل لولیک الفرج
 • احسان اصلانی ،
  1393-12-10 - 08:04

  خدارا سپاس میگذاریم که رهبری داریم که تنها برای ملت جز عزت وامنیت وپیشرفت نمیخواهد وبا شجاعت کامل همواره با سخنانشان حربه های دشمنان قسم خورده ما وانقلاب ما واسلام عزیزمان را بی اثر مینمایند وروح صبر وبردباری در جهت پیروزی حق را در ملت ایجاد مینمایند.خدایا توفیق ده این انقلاب به سلامت از دست رهبر عزیزمان به صاحب اصلیش حضرت امام زمان(ع) تحویل داده شود.
 • میرزا ،
  1393-12-10 - 08:01

  با سلام و عرض ادب
  زندگی دنیا همانند نردبان دوطرفه است که انسان از بدو تولد که بوجود آمدن این جسم مادی از خاک است اقدام به طی نمودن پله های آن مینماید . البته این طی طریق در مورد جسم انسانی است که تا حدود چهل سالگی به اوج آن می رسد و پس از آن حرکت معکوس شروع می شود و رو به افول می نهد تا اینکه به آخرین پله طرف دیگر که رسید موقع مرگش فرا رسیده و به خاک سپرده می شود .
  در مورد شهداء مطلب بگونه ای دیگر است و آن اینکه
  همچنانکه پله های تکامل جسمی را طی مینمایند پله های تکامل را نیز توئما با هم طی نموده تا اینکه به اوج قله تکامل برسد . حال در هر نقطه ای که اوج کمال اوست از همان اوج به ملکوت اعلی پرواز مینماید و دیگر حرکتی معکوس و رو به افول در قاموس شهید معنا و مفهومی ندارد .
  امید که ما نیز در این جلگه قرار گیریم . انشاءلله
  به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
  یا زهراء مرضیه
 • 1393-12-10 - 00:10

  از رهبر انقلاب خواهش میکنم در مورد اقدام قوه قضاییه برای ممنوع التصویری یکباره و عجیب غریب خاتمی پس از ۵ سال از ۸۸ بررسی و تدبیری انجام دهند
 • محمدامین ،
  1393-12-09 - 21:05

  جانم فدای رهبر
 • خاک پای سید علی ،
  1393-12-09 - 19:17

  سلام و درود خداوند بر رهبر زمانه، سید علی حسینی خامنه ای
  بنده خاکپای سید علی خامنه ای، فدایی و عاشقشم
  خداوند سلامتی روز افزون به ایشون عنایت کنه
  واقعا خیلی خیلی دوستشون دارم
  خیلی دوستدارم یک بار از نزدیک ایشون رو ببینم
  بنده از استانی هستم که رهبر ما اون استان رو به مثابه تنگه احد جمهوري اسلامي ايران خطاب کرد.
  سلام و رحمت خدا بر این سید بزرگوار
  جان ناقابلم فدای سید علی
  سلام ما رو خواهش میکنم به اقامون برسونید. عاچزانه میخوام فقط سلامم رو به ایشون خصوصی برسونید. فقط همین:-(
 • رسول ،
  1393-12-09 - 12:16

  ملّت ایران نظام سلطه را که مبتنی بر سلطه‌گر و سلطه‌پذیر است، نفی کرد.
  البتّه امروز شدیدتر از دورانهای گذشته است؛ 
  .....منابع را میبرند، فرهنگها را نابود میکنند، ....
  ما به سمت این قلّه داریم حرکت میکنیم. سعی کردند ما را از این حرکت پشیمان کنند
 • خدمتگزار نظام ،
  1393-12-08 - 20:49

  به نام خدا
  کسانی که یاد شهدا را زنده نگه می دارند مخلصانی هستند که در تمام عرصه ها بدون چشم داشت به دنیا،پست و جایگاه به مردم،نظام و رهبری (مد ظله العالی) خدمت می کنند و دنبال هیچ امتیاز دنیویی نیستند،و چنانچه دشمن به سرزمین مقدس ما جرات تعرض پیدا کند جزء اولین کسانی هستند که مقابل آنها ایستاده و از نوامیس ما دفاع می کنند،این رندان اهل دروغ نیستند و هم اکنون نیز شناختن این افراد بسیار سخت است(چون ریاکار نبوده و دل به دنیا نبسته اند).التماس دعا 
 • به جرم عشق ،
  1393-12-08 - 16:34

  سلام
  امروز جمعه 8 اسفند ماه، سالروز عروج سردار رشید اسلام و علمدار جبهه های حق علیه باطل، حاج حسین خرازی است.
  ممنون که در این سایت عطر یاد این شهید عزیز را منتشر کردید..
  بلی آقاجونم
  حاج حسین خرازی هم 28 سال است که به خیل "فَرِحینَ بِمآ ءاتهُمُ اللهُ مِن فَضلِه. بعد از این بالاتر: وَ یستَبشرونَ بِالَّذینَ لَم یلحَقوا بِهِم؛" پیوسته است..
  و آنقدر قلبش با مهر عجین است که از همان بالا هوای مارا هنوز دارد..
  نشان به این نشان که جوانان زیادی دلداه این شهیدند و مرامش..
  حاج حسین خرازی هنوز فرمانده دلهای اهل ولایت است..
  از آن فرماندهانی که اول به فکر نیروهایش بود و غم آنها را میخورد..
  او مارا رها نکرده و هنوز دارد به ما لبخند میزند و امید می دهد که " اَلّا خَوفٌ عَلَیهِم وَلا هُم یحزَنون"
  آقاجونم من شهادت می دهم که ندای حاج حسین خرازی را خیل بسیاری از جوانان هنوز می شنوند..حاج حسین خرازی بعد از شهادتش!! با ما دوست شده و ما نیروهای او هستیم و امثال منِ به جرم عشق، بارها دست یاری اش را در زندگی شان دیده اند..هر چند لیاقت چنین فرمانده ای را ندارم و خود شهید هم خوب میداند..اما هرگز تنهایم نگذاشته است..
  
  نه من خام طمع عشق "او" می ورزم و بس
  که چو من سوخته در خیل "او" بسیاری هست...
  
  خدایا لحظات سخت هول قیامت، ما را روسفید در محضر فرماندها نمان حاضر کن..
  شهادت ای شهادت ناز شصتت
  مرا پروانه کن! قربان دستت : )
 • گمنام ،
  1393-12-08 - 16:16

  باسلام 
  خدمت مقام معظم رهبری مدظله العالی
  با عرض خسته نباشید به شما رهبر جمهوری اسلامی ایران ،می خواستم به شما عرض کنم که در کشور عراق جنایات بسیار بزرگی به وقوع می پیوندد 
  که انسان وقتی آن را در فضای مجازی مشاهده می کند،بغض می کند،شاید این صحبت هایی که می کنم ربطی به موضوعمان نباشد،ولی از شما می خواهم که به این موضوع رسیدگی بکنید مثلا ،تجهیزات نظامی و...
  با تشکر از شما رهبر این مرز و بوم ،لازم به ذکر است که وزارت اطلاعات در این چند ماه اخیر بسیار عالی عمل کرده است از آن ها تقدیر کنید 
  با آرزو این که تمام گروه های تکفیری و... از بین بروند ،
  شاید این جمعه بیاید شاید 
  پرده از چهره گشاید شاید 
   93/12/8
 • حمید آقااحمدی ،
  1393-12-08 - 14:18

  خداوندا،رهبر عظیم الشان ما،امام خامنه ای را در پناه الطافت،همیشه حفظ بفرما....
 • اسفندیار نوروزی ،
  1393-12-08 - 01:41

  با سلام
  نکته یابی در زندگی شهدا یعنی اینکه با وجود اینکه سالهاست در مورد زندگینامه و منش شهید بزرگوار گیلان حاج شیخ ابوالحسن کریمی مطالعه می کنم ولی هر بار نکته ی جدیدی از آن بزرگوار دریافته و می آموزم.ما به قول رهبر بزرگوارمان چه مقدس مآب باشیم چه نباشیم آینده ی نظام اسلامی و ایران که نهال آن توسط خون عزیزان شهید بی شماری آبیاری شده است برایمان اهمیت دارد. هرگاه نظرات گروههای مختلف سیاسی را می شنوم و می خوانم اعتراف می کنم که گاهی تردید دارم حق با کدامین است. روزی با بزرگواری در حمایت از یک نفر سخن می گفتم.ایشان فرمودند ملاک باید حق باشد و نه اشخاص. مدتهاست که به این موضوع می اندیشم.آیا هرکسی می تواند حق را تشخیص دهد؟ هرکسی به این درجه از شناخت رسیده است که بتواند حق را از باطل افتراق دهد؟ درست است که ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه است ولی در لشکر ابن زیاد کسانی بودند که برای یاری حق - به زعم خودشان به مبارزه با مخالف خلیفه ی وقت آمده بودند و تاریخ گواهی داد که چگونه در گمراهی مطلق به سر می بردند. مصداق آن را در سال 88 همگان شاهد بودیم.لذا معتقدم همگان برای تمیز دادن صره از ناصره نیازمند شاخصیم. وگرنه بی همرهی خضر اگر بخواهیم طی این مرحله کنیم حاصل چیزی جز گمراهی نیست. و شاخص ما برای شناخت حق رهبر معظم انقلاب حثرت امام خامنه ای ست.همانطور که صالحان زمان امام خمینی ره شاخصشان در بزنگاههای تاریخ حضرت روح الله کبیر بود. این نکته را نیز با کنکاش چندین ساله در زندگی شهید کریمی آموختم. ایشان این درس را به من دادند که تبعیت از رهبری مصباح هدایت در گلوگاههای زندگی اجتماعی ست. ان شاء الله سایه ی پر برکت مقام معظم رهبری بر سر همه ی ما مستدام باشد و از صمیم قلب از درگاه ایزد منان آرزومندم که :
  الهی ! رهبر من زنده بادا
  دمادم بر لبانش خنده بادا
 • میترا کثیری ،
  1393-12-07 - 22:55

  کاش میشد یک بار رهبر را از نزدیک نزدیک ببینم
  اگر چه این آرزویم در خواب بارها بر آورده شده
  حرفهای خصوصی زبادی با شما دارم 
  و تنها امکان من عالم خواب است
  هیچ کس مرا باور ندارد
  اما میدانم تنها شما مرا میشناسید و باور دارید
  من هم فرزند شهید هستم
  پدرم زمانی که کردستان اغتشاش بود 
  زمانی که ارتش برای مهمات رساندن به سپاه این پا اون پا میکرد
  بارها داوطلبانه به جای همکارانش سلاح به سپاه میرساند
  در حالی که 4 دختر خردسال و یک پسر 6 ساله داشت
  و بعد از او ما در رنج و فقر دست و پا میزدیم
  و بنیاد شهید!!!!
 • محمدامین ،
  1393-12-07 - 21:42

  ماباولایت زنده ایم تازنده ایم رزمنده ایم 
 • محمدامین ،
  1393-12-07 - 15:33

  جانم فدای رهبر
 • فرجی ،
  1393-12-07 - 14:33

  با سلام
  بیانات روشنگرانه و راهبردی امام خامنه ای در چنین دیدارهایی بسیار راهگشاست.
  فیلم این دیدار را چه زمانی جهت دانلود قرار می دهید؟
  با تشکر
در این رابطه بخوانید :
جمله‌های برگزیده این دیدار
آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی