news/content
پیوندهای مرتبطخبرخبرعکسعکسصوتصوتعکس پوستریعکس پوستری
1391/05/29

بیانات در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی

در روز عید سعید فطر

بسماللّهالرّحمنالرّحیم

تبریک عرض میکنم این عید بزرگ را به همهی شما حضار محترم و میهمانان عزیز و سفرای کشورهای اسلامی و به همهی ملت بزرگ و مؤمن ایران و به سراسر امت اسلامی در همهی کشورهای مسلمان و در همهی جهان.

مهم این است که قدر این موقعیتها را بدانیم. خداوند متعال عید سعید فطر را برای امت اسلام و برای پیامبر عظیمالشأن مایهی عزت و ذخر و شرف و کرامت قرار داد؛ «و لمحمّد صلّی اللّه علیه و ءاله ذخرا و شرفا و کرامة و مزیدا» ؛ (۱) مایهی ازدیاد عزت و شرف امت اسلامی و پیامبر عظیمالشأن است. این بسته به این است که ما مسلمانها، با این موقعیتها و با این مناسبتها چگونه رفتار کنیم. ملتهای مسلمان میتوانند ماه رمضان را و عید فطر را وسیلهای قرار بدهند برای عزت؛ نردبانی قرار بدهند به سمت علوّ معنوی و مادی و عزت دنیا و آخرت. باید بیدار باشیم، باید از این موقعیتها استفاده کنیم.

ملتهای مسلمان در طول دهها سال تحت سلطه و ستم مستکبران عالم قرار داشتند. جنگهای بینالمللی که بین قدرتهای مستکبر عالم واقع شد، از اروپا شروع شد؛ استعمارگران عالم به جان هم افتادند، اما ملتهای مسلمان را، ملتهای این منطقه را درگیر تبعات و مشکلات این جنگها قرار دادند. دنبالهی همین جنگها بود که زائدهی خطرناکِ مهلکِ صهیونیستی در منطقهی حساس ما، میان کشورهای اسلامی و در قلب دنیای اسلام به وجود آمد. به دنبال همین جنگها بود که بنای غلط و هندسهی معیوب سازمان ملل و شورای امنیت و دولتهای دارای حق وتو شکل گرفت. یعنی همان دستها و سرپنجههای خونینی که آن جنگهای مهلک را به راه انداختند، به دنبال آن خواستند اختیار دنیا را به دست بگیرند و این منطقهی حساس و مهم و سرشار از نعمت و مرکز اتحاد بالقوهی دنیای اسلام را تحت سیطرهی خود درآورند؛ و همین کار را کردند. ما غافل بودیم؛ ملتهای مسلمان در خواب بودند؛ به آنها هجوم آورده شد؛ سرنوشت آنها با مشکلات پیچیده و عظیمی که هنوز درگیر آن مشکلاتند، در آمیخته شد. ما غفلت کردیم. سران کشورهای اسلامی در یک روزگاری غفلت کردند و فریب بازی قدرتها را خوردند.

امروز احساس میشود، دیده میشود که این پردهی غفلت از روی ذهنهای کشورهای منطقه و ملتهای مسلمان دارد برچیده میشود؛ این را باید مغتنم شمرد. منطقهی حساس ما، شمال آفریقا و منطقهی غرب آسیا - که اروپائیها به میل خودشان اسم «خاورمیانه» را روی آن گذاشتند و مرکز حساسِ قلب دنیاست - امروز به برکت بیداری اسلامی، در حال تعیین سرنوشت آیندهی این منطقه است. این موقعیت را باید بشناسیم، آن را قدر بدانیم؛ نگذاریم این موقعیت مهم و حساس از دست برود. مسئلهی قدس شریف و فلسطین مظلوم در متن این قضایا قرار دارد و در قلب حوادث خاورمیانه است.

منطقهی حساس ما، بسیاری از مسائل و مشکلاتش به خاطر وجود این غدهی سرطانىِ صهیونیستی است، که دستهای آلوده به خون قدرتهای بزرگ، با همهی توان میخواهند آن را حفظ کنند. آمریکائیها صریح میگویند، دیگر قدرتهای مسلط دنیا هم به طور صریح ابراز میکنند که سرنوشت خودشان را وابسته کردهاند به سرنوشت رژیم صهیونیستی. این به ضرر آنهاست.

امروز مسئلهی فلسطین به برکت بیداری اسلامی، بار دیگر به یک مسئلهی اصلی دنیای اسلام تبدیل شده است؛ نباید بگذارید این برجستگی و این امتیاز از بین برود و زیر توطئهها و ترفندهای دشمنان مسلمانها و دشمنان امت اسلامی پنهان بماند. مسئلهی فلسطین یک مسئلهی اصلی است. در طول زمان، ملتها دولتهای خودشان را با موضعگیری آنها در قضیهی فلسطین محک میزدند. البته فشار استبداد و استکبار و اختناق و زور نمیگذاشته است که خواستهی ملتها آشکار شود. امسال در قضایای روز قدس و راهپیمائی ملتهای منطقه، به کوری چشم صهیونیستها، ملتها توانستند حرف دل خودشان را در این قضیه بزنند و انشاءاللّه روزبهروز بیشتر و گرمتر خواهد شد.

البته دشمن بیکار نمینشیند و بیکار ننشسته است؛ توطئههای دشمن پیچیدهتر شده است. مسئولان کشورهای اسلامی، دولتهای کشورهای مسلمان، نخبگان - چه نخبگان سیاسی، چه نخبگان فرهنگی، چه روشنفکران، چه علمای دین - وظیفه دارند حقیقت را برای ملتها روشن کنند. امروز باز وسیلهی قدیمیای را که همیشه در دست قدرتهای مستکبر و مستبد به عنوان یک ابزاری برای غلبهی بر ملتها بوده، به کار انداختهاند و آن، مسئلهی اختلاف است؛ اختلاف بین سران کشورها، بین دولتها، بین ملتها، با بهانههای گوناگون. نقشهی همیشگی و ماندگار استکبار این است که اختلاف بیندازد؛ یا قومیتها و ناسیونالیسمگریها را در میان ملتها زنده کند؛ اختلافاتی را که به طور طبیعی در زبانها، در نژادها، در رنگ پوستها، در مذهبها وجود دارد، عمده کند. کار استکبار این است؛ همیشه همین کار را کرده است. از قدیم گفتند: «تفرقه بینداز و حکومت کن». امروز همین نقشه را دارند دنبال میکنند. ما باید به خود بیائیم، ما باید حواس خودمان را جمع کنیم؛ هم دولتها، هم ملتها.

برخلاف واقع، آن چیزی را که خطر اصلی و تهدید اصلی برای این منطقه، بلکه برای بشریت است - یعنی صهیونیسم - پنهان میکنند. صهیونیسم خطری برای کل بشریت است. امروز دولتهای غربی هم دستخوش تصرفات صهیونیستها هستند؛ آنها هم دارند چوب این مراکز ثروت و قدرت را میخورند؛ ملتهای منطقه هم که معلوم است، چه کشیدند از دست صهیونیستها. این ترورها کار آنهاست، این اختلافات ملتها کار آنهاست، به وسیلهی ابزارهای گوناگون آنهاست؛ باید بهوش باشیم. این خطر را که خطر اصلی منطقه است، پنهان میکنند، مخفی میکنند و واقعیتسازی میکنند؛ بدروغ خطرهائی را که وجود ندارد، عمده میکنند و بین مسلمانها اختلاف میاندازند. باید حواسمان جمع باشد. عرب و عجم، شیعه و سنی، مذاهب مختلف، رنگ پوستها نباید بین ما اختلاف ایجاد کند؛ «و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا». این شعبه شعبه شدن، این قبیله قبیله شدن، این نژاد نژاد شدن، مایهی اختلاف نیست؛ «انّ اکرمکم عنداللّه اتقیکم» .(۲) محور، چیز دیگر است؛ معیار، چیز دیگر است. مسابقه بیفتد میان ملتهای مسلمان در عمل به اسلام، در ایجاد برادری، در تلاش برای ملتها، در سرپیچی کردن از ارادهی قدرتهای بزرگ و در رأس آنها آمریکا. ملتهای مسلمان باید ببینند هر جا که سیاست آمریکائی و سیاست صهیونیستی دارد ایجاد اختلاف میکند، بدانند که این اختلاف مضر است؛ فریب نخورند.

قضایای منطقهی ما قضایای مهمی است؛ ملتها بیدار شدند. چند کشور مسلمان، چند ملت مسلمان توانستند بر اثر این بیداری، بر وضعیتی که مورد علاقهی استکبار بود، فائق بیایند. ملتها دهها سال سرمایهگذاری و تلاش آمریکا را در مصر و در تونس و در برخی از مناطق دیگر باطل کردند، آتش زدند و از بین بردند. این، بیداری است؛ این را باید حفظ کرد. باید معیار این باشد که ببینیم دشمن آشکار اسلام و مسلمانها کجا قرار گرفته است، آنجا باطل است؛ نقطهی مقابل آن، نقطهی حق است؛ این معیار است؛ این معیار را باید در نظر بگیریم. و به نظر ما واضح‌ترین مصداق، همین مسئلهی اتحاد و اتفاق بین ملتهاست. آنها میخواهند بین ملتهای مسلمان اختلاف بیندازند؛ ما باید بدانیم که این اختلاف باطل است؛ در آیات قرآن، این منهىّ است؛ تفرقه، اختلاف، گلاویز شدن با یکدیگر، میان ملتهای مسلمان، سم مهلک است؛ از این باید اجتناب کنیم.

از خدای متعال کمک بخواهیم. این فرصت ماه رمضان فرصت بسیار مهمی بود که انشاءاللّه ملتهای مسلمان از آن استفاده کرده باشند. فرصت عید فطر، فرصت بزرگی است. فرصتها از دست میروند - «تمرّ مرّ السّحاب» (۳) - بایستی از آنها لحظهای استفاده کرد.

پروردگارا! ملتهای مسلمان را بر استفادهی از فرصتهائی که در اختیار آنها قرار میدهی، موفق بفرما. پروردگارا! یکپارچگی و وحدت امت اسلامی را بر این ملت مظلوم ارزانی بدار. ما را در این راه، موفق به ادای وظیفهمان بفرما.

والسّلام علیکم و رحمةاللّه و برکاته
 
۱) مفاتیحالجنان، ذکر قنوت نماز عید فطر
۲) حجرات: ۱۳
۳) نهجالبلاغه، حکمت ۲۱

پیامک‌های این دیدار
  • رهبرانقلاب امروز در دیدار با مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:مسئله اصلی دنیای اسلام موضوع فلسطین مظلوم است که به برکت بیداری اسلامی برجسته شده /همه باید مراقب توطئه پنهان سازی مسئله فلسطین باشند.
جمله‌های برگزیده این دیدار
آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی