news/content
1391/12/30

پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۲


بسمالله‌الرّحمنالرّحیم
یا مقلّب القلوب و الأبصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الأحوال، حوّل حالَنا إلی أحسن الحال.
اللّهمّ صلّ علی حبیبتک سیّدة نساء العالمین، فاطمة بنت محمّد صلّی‌الله‌علیه‌و‌ءاله. اللّهمّ صلّ علیها و علی أبیها و بعلها و بنیها. اللّهمّ کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه و علی ءابائه فی هذه السّاعة و فی کلّ ساعة ولیّاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتّی تسکنه أرضک طوعاً و تمتّعه فیها طویلاً. اللّهمّ أعطِهِ فی نفسِهِ و ذرّیّتهِ و شیعتِهِ و رعیّتِهِ و خاصّتِهِ و عامّتِهِ و عدوّهِ و جمیعِ أهلِ الدّنیا ما تقرّ بهِ عینه و تسرّ به نفسه.

تبریک عرض می‌کنم به همهی هممیهنان عزیزمان در سراسر کشور، و به همهی ایرانیان در هر نقطهای از جهان که هستند، و به همهی ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند؛ مخصوصاً به ایثارگران عزیزمان، خانوادههای شهدا، جانبازان و خانواده‌هایشان، و همهی کسانی که در راه خدمت به نظام اسلامی و به کشور عزیزمان مشغول فعالیت‌اند. امیدواریم خداوند متعال این روز را و این آغاز سال را برای ملت ما، برای همهی مسلمانان عالَم، مایهی شادی و بهروزی و نشاط قرار دهد و ما را به انجام وظائفمان موفق و مؤید بدارد. به هممیهنان عزیزمان عرض می‌کنم توجه داشته باشند که ایّام فاطمیه در اواسط روزهای عید است و تکریم و احترام این ایام برای همهی ما لازم است.

ساعت تحویل و هنگام تحویل، در حقیقت حد فاصلی است بین یک پایان و یک آغاز؛ پایان سال گذشته و آغاز سال نو. البته نگاه عمدهی ما باید به طرف جلو باشد؛ سال نو را ببینیم، برای آن خودمان را آماده کنیم و برنامهریزی کنیم، اما حتماً نگاه ِبه پشت سر و راهی که طی کردهایم هم برای ما مفید است. برای این‌که ببینیم چه کردهایم، چگونه حرکت کردهایم، نتایج کار ما چه بوده است و از آن درس بگیریم و تجربه بیاموزیم.

سال ۹۱ مثل همهی سال‌ها، سالی متنوع و دارای رنگ‌ها و نقش‌های گوناگون بود. شیرینی هم داشت، تلخی هم داشت. پیروزی هم داشت، عقبماندگی هم داشت. زندگی انسان‌ها در طول حیات، همیشه همین‌جور است؛ با کش و قوسها همراه است. با فراز و نشیبها همراه است. مهم این است که از نشیب‌ها خارج شویم، خودمان را به اوج‌ها برسانیم.

آن‌چه که در طول سال ۹۱ از جنبهی مواجههی ما با جهان استکبار آشکار و واضح بود، عبارت بود از سختگیری دشمنان بر ملت ایران و بر نظام جمهوری اسلامی. البته ظاهر قضیه سختگیری دشمن بود، اما باطن قضیه، ورزیدگی ملت ایران و پیروزی او در میدان‌های مختلف بود. آن‌چه که دشمنان ما هدف گرفته بودند، صحنهها و عرصههای مختلف بود؛ عمدتاً عرصهی اقتصاد و عرصهی سیاست بود. در عرصهی اقتصاد گفتند و تصریح کردند که می‌خواهند ملت ایران را بهوسیلهی تحریم فلج کنند، اما نتوانستند ملت ایران را فلج کنند و ما در میدان‌های مختلف -به توفیق الهی و به فضل پروردگار- به پیشرفت‌های زیادی دست پیدا کردیم که تفصیل آن‌ها برای ملت عزیزمان گفته شده است، گفته خواهد شد، من هم انشاءالله در سخنرانی روز اول فروردین، به شرط حیات، اجمالاً مطالبی عرض خواهم کرد.

در زمینهی اقتصاد البته بر مردم فشار وارد آمد، مشکلاتی ایجاد شد؛ به‌خصوص که اشکالاتی هم در داخل وجود داشت. برخی از کوتاهیها و سهلانگاریها انجام گرفت که به نقشههای دشمن کمک کرد، لیکن درمجموع، حرکت مجموعهی نظام و مجموعهی مردم، یک حرکت رو به جلو بوده است و انشاءالله آثار و نتائج این ورزیدگی را در آینده خواهیم دید.

در عرصهی سیاست، از یک جهت همت آنها این بود که ملت ایران را منزوی کنند، از جهت دیگر ملت ایران را دچار دودلی و تردید کنند. همت آنها را کوتاه و ضعیف کنند. درست عکس این عمل شد. در واقع عکس این اتفاق افتاد. در زمینهی انزوای ملت ایران، نه‌فقط نتوانستند سیاست‌های بینالمللی و منطقی ما را محدود کنند، بلکه حتّی نمونههایی از قبیل اجلاس جنبش غیر متعهدها با حضور تعداد کثیری از سران و مسئولان کشورهای جهان در تهران تشکیل شد و عکس آن‌چه را که دشمنان ما می‌خواستند، رقم زد و نشان داد که جمهوری اسلامی نه‌فقط منزوی نیست، بلکه در دنیا با چشم تکریم و احترام به جمهوری اسلامی و به ایران اسلامی و به ملت عزیز ما نگریسته می‌شود.

در زمینهی مسائل داخلی، مردم عزیز ما در آن‌جایی که امکان و موقعیت ابراز احساسات وجود داشت -عمدتاً در بیست‌ودوم بهمن سال ۹۱- آن‌چه را که لازمهی حماسه و شور بود، از خود نشان دادند؛ از سال‌های دیگر پرشورتر و متراکمتر در صحنه حاضر شدند. یک نمونهی دیگر هم حضور مردم خراسان شمالی در بحبوحهی تحریم‌ها بود که نمونه و مسطورهای از وضعیت و روحیهی ملت ایران را نشان می‌داد نسبت به نظام اسلامی و به مسئولان خدمتکار و خدمتگزار خودشان. کارهای بزرگی هم بحمدالله در طول سال انجام گرفته است؛ تلاش‌های علمی، کارهای زیربنایی، تحرک فراوان مسئولین و مردم. زمینهها برای حرکتِ رو به جلو و انشاءالله جهش، فراهم شده است؛ هم در زمینهی اقتصاد، هم در زمینهی سیاست، و هم در همهی زمینههای حیاتیِ دیگر.

سال ۹۲ برابر چشمانداز امیدوارانهای که به لطف پروردگار و همت مردم مسلمان برای ما ترسیم شده است، سال پیشرفت و تحرک و ورزیدگی ملت ایران خواهد بود؛ نه به این معنا که دشمنیِ دشمنان کاسته خواهد شد، بلکه به این معنا که آمادگی ملت ایران بیشتر و حضور او مؤثرتر و سازندگی آیندهی این ملت به دست خودشان و با همّتِ باکفایت خودشان انشاءالله بهتر و امیدبخشتر خواهد شد.

البته آن‌چه را که ما در سال ۹۲ در پیشِ رو داریم، باز عمدتاً در دو عرصهی مهم اقتصاد و سیاست است. در عرصهی اقتصاد، به تولید ملی باید توجه شود؛ همچنان که در شعار سال گذشته بود. البته کارهایی هم انجام گرفت، منتها ترویج تولید ملی و حمایت از کار و سرمایهی ایرانی، یک مسألهی بلندمدت است؛ در یک سال به سرانجام نمی‌رسد. خوشبختانه در نیمهی دوم سال ۹۱ سیاست‌های تولید ملی تصویب شد و ابلاغ شد. یعنی درواقع این کار ریلگذاری شد که بر اساس آن، مجلس و دولت می‌توانند برنامهریزی کنند و حرکت خوبی را آغاز کنند و انشاءالله با همت بلند و با پشتکار پیش بروند.

در زمینهی امور سیاسی، کار بزرگ سال ۹۲، انتخابات ریاست‌جمهوری است که درواقع مقدرات اجرائی و سیاسی و  به یک معنا مقدرات عمومی کشور را برای چهار سال آینده برنامهریزی می‌کند. انشاءالله  مردم با حضور خودشان در این میدان هم خواهند توانست آیندهی نیکی را برای کشور و برای خودشان رقم بزنند. البته لازم است هم در زمینهی اقتصاد، هم در زمینهی سیاست، حضور مردم حضور جهادی باشد. با حماسه و با شور باید وارد شد. با همت بلند و نگاه امیدوارانه باید وارد شد. با دل پرامید و پرنشاط باید وارد میدان‌ها شد و با حماسهآفرینی باید به اهداف خود رسید.
با این نگاه، سال ۹۲ را به عنوان «سال حماسهی سیاسی و حماسهی اقتصادی» نام‌گذاری می‌کنیم و امیدواریم به فضل پروردگار، حماسهی اقتصادی و حماسهی سیاسی در این سال به دست مردم عزیزمان و مسئولان دلسوز کشور تحقق پیدا کند.

به امید توجهات پروردگار و دعای حضرت بقیةالله -أرواحنا فداه- و با درود به روح مطهر امام بزرگوار و شهیدان عزیز
والسّلام علیکم ورحمةالله وبرکاته

پیامک‌های این دیدار
  • رهبر معظم انقلاب در پیام به مناسبت حلول سال جدید: سال ۹۲ را بعنوان "سال حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی" نامگذاری می کنیم
  • پیام نوروزی رهبر انقلاب:امسال در زمینه اقتصاد بر مردم فشار آمد و مشکلاتی ایجاد شد؛ بخصوص که کوتاهی و سهل انگاریهایی در داخل بود که به دشمن کمک کرد اما درمجموع، حرکت نظام رو به جلو بود.
  • پیام نوروزی رهبر انقلاب:در سال91 مواجهه ما با استکبار عبارت بود از سختگیری دشمنان بر ملت ایران. البته ظاهر قضیه، سختگیری دشمن بود؛ اما باطن، ورزیدگی ملت ایران و پیروزی در میادین مختلف بود. KHAMENEI.IR
آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی