[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در اوّلین جلسه‌ درس خارج فقه در سال تحصیلى جدید - 1395/06/16
عنوان فیش : شورای عالی فضای مجازی, فضای مجازی
کلیدواژه(ها) : شورای عالی فضای مجازی, فضای مجازی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما شوراى عالى فضاى مجازى درست کردیم براى اینکه مسئولان بیایند دُور هم بنشینند، فکر کنند، متمرکز کنند اراده‌ها و تصمیم‌ها و اقدامهاى خودشان را براى مواجهه‌ى با این حادثه‌ى بزرگ.