[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری - 1394/08/20
عنوان فیش : شاخصه پیشرفت, شاخص‌سازی
کلیدواژه(ها) : شاخصه پیشرفت, شاخص‌سازی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
یک موضوع دیگری که عرض بکنیم، مسئله‌ی کیفیّت آموزش عالی است. ما از لحاظ کمیّت پیشرفتهای خوبی داشتیم [ولی‌] از لحاظ کیفیّت نقایصی وجود دارد؛ شاخص باید معیّن بشود برای کیفیّت. البتّه در دنیا شاخصهایی هست، منتها این شاخصها لزوماً منطبق با نیازهای ما نیست؛ بعضی از شاخصهایشان خوب است، بعضی از شاخصهایشان منطبق با نیازهای ما یا با واقعیّات کشور ما نیست. باید مسئولین وزارت علوم بنشینند و خودشان شاخصهایی را برای پیشرفت کیفیّت مشخّص کنند.

مربوط به :بیانات در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی - 1389/09/10
عنوان فیش : الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی, عدالت و پیشرفت, پیشرفت, الگوی پیشرفت, شاخصه پیشرفت, عدالت
کلیدواژه(ها) : الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی, عدالت و پیشرفت, پیشرفت, الگوی پیشرفت, شاخصه پیشرفت, عدالت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یكی از اركان اصلی الگوی پیشرفت اسلامی‌ایرانی باید حتما مسئله‌ی عدالت باشد.

مربوط به :بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان‌ - 1388/02/27
عنوان فیش : الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی, استقلال‌طلبی, استقلال, استقلال ملی, پیشرفت, الگوی پیشرفت, شاخصه پیشرفت
کلیدواژه(ها) : الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی, استقلال‌طلبی, استقلال, استقلال ملی, پیشرفت, الگوی پیشرفت, شاخصه پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر الگوی پیشرفتی بایستی تضمین كننده‌ی استقلال كشور باشد؛ این باید بعنوان یك شاخص به حساب بیاید.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان - 1385/08/18
عنوان فیش : رابطه با خدا, معنویت‎گرایی, پیشرفت, شاخصه پیشرفت, نقشه راه پیشرفت
کلیدواژه(ها) : رابطه با خدا, معنویت‎گرایی, پیشرفت, شاخصه پیشرفت, نقشه راه پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عشق به معنویت و ارتباط با خدا، مهمترین عاملّی است که پیشرفت یک ملّت را به معنای واقعی خودش تضمین می‌کند.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان - 1385/08/18
عنوان فیش : پیشرفت, انسان, اباحیگری, شاخصه پیشرفت, نقشه راه پیشرفت
کلیدواژه(ها) : پیشرفت, انسان, اباحیگری, شاخصه پیشرفت, نقشه راه پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
پیشرفتی که بر فردمحوری و اباحه‌ی لذّاتی که انسان به طور مطلق دوست می‌دارد، مبتنی باشد، پیشرفت نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان - 1385/08/18
عنوان فیش : پیشرفت, هویت ملی, هویت ملی, شاخصه پیشرفت, نقشه راه پیشرفت
کلیدواژه(ها) : پیشرفت, هویت ملی, هویت ملی, شاخصه پیشرفت, نقشه راه پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
پیشرفتی که در خدمت طبقه‌ی سرمایه‌دارها باشد، پسرفت است. پیشرفتی که با باختن هویّت مستقل ملّی همراه باشد و انسان خودش را از دست بدهد، پیشرفت نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان - 1385/08/18
عنوان فیش : پیشرفت, هویت ملی, هویت ملی, هویت اسلامی, وابستگی, وابستگی به غرب, زبان فارسی, غرب‌زدگی, شاخصه پیشرفت, نقشه راه پیشرفت
کلیدواژه(ها) : پیشرفت, هویت ملی, هویت ملی, هویت اسلامی, وابستگی, وابستگی به غرب, زبان فارسی, غرب‌زدگی, شاخصه پیشرفت, نقشه راه پیشرفت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
زبان ملّی را مغشوش کردن، هویّت اسلامی ملّی را سلب کردن و مدل‌بازی به جای مدل‌سازی، پیشرفت نیست. ما وابسته شدن و غربی شدن را پیشرفت نمی‌دانیم.