[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از کارگران و معلمان - 1373/02/13
عنوان فیش : کارگر, حیات اقتصادی
کلیدواژه(ها) : کارگر, حیات اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قشر کارگر است که حیات مادّی کشور، تولید کشور و تأمین زندگی ملت در دست اوست.