[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در اوّلین جلسه‌ درس خارج فقه در سال تحصیلى جدید - 1395/06/16
عنوان فیش : شبهه‏‌افکنی, شبهات دینی, روحانی‌ها, وظایف روحانیت
کلیدواژه(ها) : شبهه‏‌افکنی, شبهات دینی, روحانی‌ها, وظایف روحانیت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
چه کسى باید مانع بشود از اقدام دشمن براى انحراف ذهن جوانان؟ جامعه‌ى علمى و مذهبى، یعنى روحانیّت، اوّلین و مهم‌ترین وظیفه‌اش این است.

مربوط به :بیانات در اوّلین جلسه‌ درس خارج فقه در سال تحصیلى جدید - 1395/06/16
عنوان فیش : شبهه‏‌افکنی, شبهات دینی, وظایف روحانیت
کلیدواژه(ها) : شبهه‏‌افکنی, شبهات دینی, وظایف روحانیت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بعضى از شبهاتِ امروز، همان شبهات قدیمى است که لباس نو به آن میپوشانند، این [نوع شبهات‌] هست امّا بعضى اوقات هم شبهات جدیدى است؛ اینها را باید بشناسیم و بدانیم؛ اینها کارهاى حوزه‌هاى علمیّه است.

مربوط به :بیانات در آغاز درس خارج فقه‌ - 1374/06/14
عنوان فیش : روشنفکری, جوان, شبهه‏‌افکنی, شبهات دینی
کلیدواژه(ها) : روشنفکری, جوان, شبهه‏‌افکنی, شبهات دینی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در همه جا اوّلین مخاطب شبهه‌ها، روشنفکران و اهل فکر و اندیشه‌اند که غالباً در میان جوانان و صاحبان فکر و اندیشه و تحصیلکرده‌ها هستند.