[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جوانان استان اصفهان‌ - 1380/08/12
عنوان فیش : ملی‌گرایی, هویت ملی
کلیدواژه(ها) : ملی‌گرایی, هویت ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملیّت یک هویّت جمعی است که با برخورداری از آن، هر کشور می‌تواند از همه امکانات خود برای پیشرفت و موفقیّت استفاده کند.

مربوط به :بیانات در دیدار ائمه‌ی‌ جمعه‌ی‌ سراسر کشور - 1370/06/25
عنوان فیش : استعمار, ملی‌گرایی, ناسیونالیسم, قومیت‌گرایی
کلیدواژه(ها) : استعمار, ملی‌گرایی, ناسیونالیسم, قومیت‌گرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز سیاست استعماری، خیلی دقیقتر از آن است که حس ناسیونالیسم و ملیت‌گرایی و قومیت‌گرایی مردم را بر علیه خود تحریک بکند. قومیت عربی، یک نمونه است.