[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1381/06/04
عنوان فیش : قوه مجریه‏, موفقیت, آرزوهای اسلامی, آرزوهای ملی
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, موفقیت, آرزوهای اسلامی, آرزوهای ملی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
آرزوی موفّقیت دولت، یک آرزوی انقلابی و ملی است.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1381/06/04
عنوان فیش : قوه مجریه‏, مصلحت, مصالح ملّی, تخریب اذهان, تخریب دیگران, مدارا با دولت, وحدت ملت و دولت
کلیدواژه(ها) : قوه مجریه‏, مصلحت, مصالح ملّی, تخریب اذهان, تخریب دیگران, مدارا با دولت, وحدت ملت و دولت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
تخریب دولت به‌هیچ‌وجه مصلحت نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1381/06/04
عنوان فیش : فساد, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مبارزه با فساد, مفاسد اقتصادی, قوه مجریه‏, وظیفه دولت
کلیدواژه(ها) : فساد, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مبارزه با فساد, مفاسد اقتصادی, قوه مجریه‏, وظیفه دولت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مبارزه با فساد، در درجه‌ی اوّل کار خود دولت است.