[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نمایندگان مجلس - 1381/03/07
عنوان فیش : قانون, قانون‌گذاری, نظارت
کلیدواژه(ها) : قانون, قانون‌گذاری, نظارت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مسأله‌ی قانونگذاری و مسأله‌ی نظارت هر دو مهمّ است ولی مسأله‌ی قانونگذاری اساسی تر است.