• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1368/07/08

حکم انتصاب معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کلّ نیروهاى مسلّح

بسم الله الرّحمن الرّحیم
جناب آقاى حسین امیرمؤیّد
بنا به پیشنهاد ریاست ستاد فرماندهى کلّ نیروهاى مسلّح (۱) و نظر به سوابق ممتد و ارزنده و تجارب عملى و ایمان و تعهّدى که از شما در مشاغل مختلف مشاهده شده است، شما را به سِمت معاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد فرماندهى کلّ نیروهاى مسلّح منصوب میکنم تا طبق وظایف مقرّره، امور محوّله را انجام دهید. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
 
سیّدعلى خامنه‌اى
۶۸/۷/۸       
 
۱) دکتر سیّدحسن فیروزآبادى