• ب
  • ب
  • ب
مرورگر شما توانایی چاپ متن با فونت درخواستی را ندارد!
1391/07/24

چند قاب چند کلمه - ۳

روایت تصویری از حضور خانوادگی مردم در استقبال و برنامه های دیگر
مهدی قزلی
در استقبال و شب قبل از استقبال و در برنامه‌های مختلف دیدار و حتی شهر اسفراین یک چیزی در بین مردم حسابی به چشم می‌آمد و آن اینکه بیشتر آنها خانوادگی در برنامه‌ها شرکت کرده بودند. یعنی آمدن رهبر انقلاب به خراسان شمالی نقل خانواده‌هاست. حقیقتی غیر قابل انکار است که نهاد خانواده در برنامه‌های این استان بیش از استانهای دیگر نمایان بود.