[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان - 1395/07/28
عنوان فیش : بنیاد نخبگان
کلیدواژه(ها) : بنیاد نخبگان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
کار بنیاد نخبگان را به دانشگاه‌ها واگذار نکنید. اگر دانشگاه‌ها این‌کاره بودند و میتوانستند این کار را بکنند، اصلاً بنیاد نخبگان را تشکیل نمیدادیم.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از نخبگان علمی - 1381/07/03
عنوان فیش : تبعیض, عدالت, نخبگان, نخبگان جوان, تکریم نخبگان, قدردانی از نخبگان, بنیاد نخبگان
کلیدواژه(ها) : تبعیض, عدالت, نخبگان, نخبگان جوان, تکریم نخبگان, قدردانی از نخبگان, بنیاد نخبگان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
گاهی اوقات تبعیض، عین عدالت است.این حساب باز کردن برای نخبگان، عین عدل است