[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1376/09/05
عنوان فیش : برکت الهی, ایران, مرجعیت دینی, تکریم مراجع تقلید
کلیدواژه(ها) : برکت الهی, ایران, مرجعیت دینی, تکریم مراجع تقلید
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
یکی از برکات مهم الهی برای این کشور، وجود مراجع آگاه است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان - 1376/09/05
عنوان فیش : مرجعیت دینی, مردم, نعمت الهی, تکریم مراجع تقلید
کلیدواژه(ها) : مرجعیت دینی, مردم, نعمت الهی, تکریم مراجع تقلید
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مرجع تقلیدِ آگاه، برای مردم از هر نعمتی بالاتر است.