[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار با نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی‌ - 1379/03/29
عنوان فیش :مجلس شورای قبل از انقلاب وآفتهای آن
کلیدواژه(ها) : مجلس شورای ملی, تاریخ نهضت مشروطیت, انحراف مجلس شورای ملی
نوع(ها) : روایت تاریخی

متن فیش :
ما قبل از انقلاب در این كشور چیزی به‌نام مجلس شورا را تجربه كرده بودیم. هركس كه آن مجلس و آن اوضاع و آن تاریخ را دیده، یا لمس كرده، یا در آثار خوانده است، قدر این مجلس و این انقلاب را می‌داند؛ قدر آن مجاهدتهایی را می‌داند كه باعث شد در طول بیست و یك سال، یك روز مجلس شورای اسلامی تعطیل نشود. البته آن مجلس هم فرآورده‌ی اسلام بود. اگر مبارزات اسلامیِ مؤمنینِ به اسلام و علمای بزرگ نمی‌بود، آن مجلس هم شروع نمی‌شد؛ منتها آن مجلس منحرف شد. دو آفت بر آن مجلس مسلط شد: یكی تعطیل و توقّف، یكی انحراف. انحراف مجلس هم این بود كه نمایندگان به وظیفه‌ی نمایندگی خود عمل نكردند. بعد از مجلس سوم و چهارم به این طرف، چهار، پنج دوره‌ی مجلسِ دو ساله تشكیل شد كه تقریباً براساس انتخاب مردم بود؛ اما بعد دیگر انتخاب و گزینشی نبود و مردم حضور نداشتند!