[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت - 1388/06/16
عنوان فیش : عقل, عقلانیت در عدالت, عدالت, عدالت‏خواهی, اجرای عدالت, معنویت عقلانیت عدالت
کلیدواژه(ها) : عقل, عقلانیت در عدالت, عدالت, عدالت‏خواهی, اجرای عدالت, معنویت عقلانیت عدالت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر عقلانیت در عدالت نباشد، گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل میشود؛ اگر درست در باب عدالت محاسبه نباشد.

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت - 1388/06/16
عنوان فیش : عقل, عدالت, عقلانیت در عدالت, معنویت عقلانیت عدالت
کلیدواژه(ها) : عقل, عدالت, عقلانیت در عدالت, معنویت عقلانیت عدالت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در عدالت، عقلانیت شرط اول است.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1384/06/08
عنوان فیش : عدالت, معنویت عقلانیت عدالت, عدالت‏خواهی, عقلانیت در عدالت, عدالت همراه با معنویت, اجرای عدالت, معنویت‎گرایی
کلیدواژه(ها) : عدالت, معنویت عقلانیت عدالت, عدالت‏خواهی, عقلانیت در عدالت, عدالت همراه با معنویت, اجرای عدالت, معنویت‎گرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر بخواهیم عدالت به معناى حقیقى خودش در جامعه تحقق پیدا کند، با دو مفهوم دیگر بشدت در هم تنیده است؛ یکى مفهوم عقلانیت است؛ دیگر معنویت.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1384/06/08
عنوان فیش : عدالت, معنویت عقلانیت عدالت, عدالت‏خواهی, عقلانیت در عدالت, معنویت‎گرایی, عدالت همراه با معنویت
کلیدواژه(ها) : عدالت, معنویت عقلانیت عدالت, عدالت‏خواهی, عقلانیت در عدالت, معنویت‎گرایی, عدالت همراه با معنویت
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر عدالت از عقلانیت و معنویت جدا شد، دیگر عدالتى که شما دنبالش هستید، نخواهد بود؛ اصلا عدالت نخواهد بود.

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1384/06/08
عنوان فیش : عدالت, معنویت عقلانیت عدالت, عقلانیت در عدالت, عدالت‏خواهی
کلیدواژه(ها) : عدالت, معنویت عقلانیت عدالت, عقلانیت در عدالت, عدالت‏خواهی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عقلانیت و محاسبه، یکى از شرایط لازم رسیدن به عدالت است.