[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌ - 1387/09/24
عنوان فیش : دانشجو, نقش‌آفرینی
کلیدواژه(ها) : دانشجو, نقش‌آفرینی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دانشجو نقش‏آفرین است؛ هم در زمان حال و هم نسبت به دوران آینده؛ فردای کشور.

مربوط به :بیانات در دیدار نخبگان جوان - 1385/06/25
عنوان فیش : جوان, نقش‌آفرینی, اعتماد به نیروی خود
کلیدواژه(ها) : جوان, نقش‌آفرینی, اعتماد به نیروی خود
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
شما جوانها خودتان باید احساس کنید نقش‌آفرینید؛ منتظر این نباشید که حالا در جاهای دیگر اتفاق خاصی بیفتد.