[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری - 1388/07/02
عنوان فیش : نقشه دشمن, نخبگان, خواص, بیداری نخبگان, تبلیغات دشمن
کلیدواژه(ها) : نقشه دشمن, نخبگان, خواص, بیداری نخبگان, تبلیغات دشمن
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خط اغفال بخصوص خواص و نخبگان از تاثیر دشمن، یكی از خطوط القائی و تبلیغاتی دشمن است.