[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کشاورزان‌‌ - 1384/10/14
عنوان فیش : امنیت غذایی, کشاورزی, کشاورزان
کلیدواژه(ها) : امنیت غذایی, کشاورزی, کشاورزان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امنیت غذایی برای کشور ما خیلی مهم است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعى از اصناف و روستاییان - 1368/04/14
عنوان فیش : مردم, خودکفایی, استکبارستیزی, امنیت غذایی
کلیدواژه(ها) : مردم, خودکفایی, استکبارستیزی, امنیت غذایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ما که می‌خواهیم با ابرقدرتها و زورگوها و چپاولگرهای دنیا سینه‌به‌سینه شویم و با آنها مقابله کنیم، باید اساسیترین و اصلیترین نیاز مردم و کشور، یعنی امر تغذیه را به نقطه‌ی اطمینان‌بخشی برسانیم، و این جز با توجه به روستاها امکانپذیر نیست.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعى از اصناف و روستاییان - 1368/04/14
عنوان فیش : خودکفایی, کشاورزی, امنیت غذایی
کلیدواژه(ها) : خودکفایی, کشاورزی, امنیت غذایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
پایه‌ی اول خودكفایی، خودكفایی در امور تغذیه‌ی مردم است.