[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از اعضای انجمن قلم‌ - 1381/11/08
عنوان فیش : عقل, پیشرفت, تفکر, عرصه تفکر
کلیدواژه(ها) : عقل, پیشرفت, تفکر, عرصه تفکر
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اگر بخواهیم رشد کنیم، بایستی بتوانیم در فضای لایتناهیِ فکر بال و پر بزنیم؛ باید حرکت کنیم.