[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان - 1395/09/23
عنوان فیش : رابطه با خدا, جهان‌بینی مادی, جامعه غیر دینی, تمدن مادی
کلیدواژه(ها) : رابطه با خدا, جهان‌بینی مادی, جامعه غیر دینی, تمدن مادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عیب بزرگ دنیای مادّی غرب، قطع رابطه‌ی انسان با خدا است؛ [برای] این است که دچار انحطاط معنوی و لغزشهای اخلاقی فراوان میشوند.

مربوط به :بیانات در مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان - 1395/09/23
عنوان فیش : رابطه با خدا, جهان‌بینی مادی, جامعه غیر دینی, تمدن مادی
کلیدواژه(ها) : رابطه با خدا, جهان‌بینی مادی, جامعه غیر دینی, تمدن مادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عیب بزرگ دنیای مادّی غرب، قطع رابطه‌ی انسان با خدا است... [برای] این است که دچار نومیدی میشوند و جوانهایشان دچار سرگردانی و سرگشتگی میشوند.

مربوط به :بیانات در مراسم جشن تکلیف دانش‌آموزان - 1395/09/23
عنوان فیش : رابطه با خدا, جهان‌بینی مادی, جامعه غیر دینی, تمدن مادی
کلیدواژه(ها) : رابطه با خدا, جهان‌بینی مادی, جامعه غیر دینی, تمدن مادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
عیب بزرگ دنیای مادّی غرب، قطع رابطه‌ی انسان با خدا است... [برای] این است که روزبه‌روز تمدّن غرب دارد افول میکند.

مربوط به :بیانات در حرم مطهر رضوی - 1393/01/01
عنوان فیش : تمدن مادی, جامعه غیر دینی
کلیدواژه(ها) : تمدن مادی, جامعه غیر دینی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
طبیعت دنیایی که با افکار مادّی اداره میشود، همین است؛ هر که احساس قدرت بکند، نسبت به کسانی که در آنها احساس ضعف میکند، زورگویی خواهد کرد؛ چه نسبت به فرد، چه نسبت به ملّت.

مربوط به :بیانات در دانشگاه امام حسین علیه‌السلام - 1391/03/03
عنوان فیش : دین‌زدایی, جامعه غیر دینی
کلیدواژه(ها) : دین‌زدایی, جامعه غیر دینی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
ملتها بر اثر انقطاع از دین، معنویت و خدا، پوک میشوند؛ هویت خودشان را از دست میدهند؛ دچار سرگردانی و حیرت میشوند.

مربوط به :بیانات در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش - 1390/11/19
عنوان فیش : تمدن مادی, جهان‌بینی مادی, جامعه غیر دینی, انسان
کلیدواژه(ها) : تمدن مادی, جهان‌بینی مادی, جامعه غیر دینی, انسان
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بشریت از آنچه که حرکتهای مادی در اروپا به وجود آوردند - رهائی از معنویت، رهائی از قیود الهی - سودی نبرد.

مربوط به :بیانات در آغاز درس خارج فقه‌ - 1374/06/14
عنوان فیش : جامعه دینی, جامعه غیر دینی, عالِم دینی
کلیدواژه(ها) : جامعه دینی, جامعه غیر دینی, عالِم دینی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
چنانچه جامعه‌ای بی‌دین شد، طبیعتاً احساس نیاز به علما نمی‌کند؛ اما وقتی جامعه متدّین است، به علما و معلّمین اخلاق و دین و معارف احساس نیاز می‌کند.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از روحانیون - 1374/03/03
عنوان فیش : غرب, تمدن مادی, جامعه غیر دینی, بحران غرب
کلیدواژه(ها) : غرب, تمدن مادی, جامعه غیر دینی, بحران غرب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
دردی كه امروز گریبان جوامع مادی دنیا و تمدن غربی را گرفته است، عدم اطمینان، عدم آرامش، عدم نقطه اتكای روحی، عدم انس و تواصل بین انسانها، احساس غربت، و انكسار است.