[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم‌ - 1389/07/27
عنوان فیش : قم, پایگاه انقلاب
کلیدواژه(ها) : قم, پایگاه انقلاب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قم پایگاه و امید انقلاب است.

مربوط به :بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 1379/12/09
عنوان فیش : دانشگاه‏, پایگاه انقلاب
کلیدواژه(ها) : دانشگاه‏, پایگاه انقلاب
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
من معتقدم كه دانشگاه پایگاه اصلی انقلاب بوده و بازهم خواهد بود.