[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1383/04/07
عنوان فیش : دادگاه, عدالت, اجرای عدالت, قوه قضائیه‏, مسئولین قوه قضائیه
کلیدواژه(ها) : دادگاه, عدالت, اجرای عدالت, قوه قضائیه‏, مسئولین قوه قضائیه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
کاری کنید که عرصه‌ی دادگاه، عرصه‌ی عدالت شود.

مربوط به :بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی - 1381/04/05
عنوان فیش : دادگاه, قوه قضائیه‏
کلیدواژه(ها) : دادگاه, قوه قضائیه‏
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نباید سطح توقّع خود را از عرصه‌ی دادگاه را پایین آوریم؛ عرصه‌ی دادگاه باید رفیع باشد.