[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان در یازدهمین روز ماه رمضان - 1389/05/31
عنوان فیش : مرجعیت علمی
کلیدواژه(ها) : مرجعیت علمی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
چند نکته هم در مورد مرجعیت علمی و الزامات آن گفته شد که نکات درستی بود. من خواهش میکنم مسئولین توجه کنند و این مطالب یادداشت شود.