[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران و دست‌اندرکاران حج‌ - 1388/08/04
عنوان فیش : برائت از مشرکین
کلیدواژه(ها) : برائت از مشرکین
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
حضور در مراسم برائت‌ تبلیغ بزرگى است. نفس این حضور، تبلیغ است. این نشان‌دهنده‌ى این است که حج را با همه‌ى ابعادش، به صورت یک بسته‌ى کامل، شما قبول کردید.
در حج توحید است. توحید خودش دو جزء است: یکى اللَّه است، یکى لا اله غیر اللَّه است؛ یکى اثبات است، یکى نفى است. مظهر توحید، حج است؛ اثبات ولایت اللَّه و نفى ولایت غیر اللَّه. این همان برائت است.