[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت - 1388/06/16
عنوان فیش : قانون‌‌گرایی
کلیدواژه(ها) : قانون‌‌گرایی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
‌دولت به قانون‌ اهمیت بدهد. بله اینی كه آقای رئیس‌‌جمهور گفتند كه همه باید قانون‌ را رعایت كنند، بله مسلم است؛ مجلس، قوه‌‌ی قضائیه، دستگاه‌‌های گوناگون، باید قانون‌ را رعایت كنند؛ به آن‌ها هم ما توصیه‌‌ی این را می‌كنیم، به شما هم توصیه می‌كنیم. قانون‌ را دقیق رعایت كنید. خوب، حالا بعضی از منتقدین دولت گفتند كه دولت قانون‌ را رعایت نمی‌كند. آقای رئیس‌‌جمهور هم در جواب گفتند كه نه، این دولت قانون‌گراترین دولت‌هاست. این، دوتا ادعا شد؛ دو طرف قضیه. باز من اینجا كار ندارم كه كدام طرف ترجیح دارد، كدام طرف ترجیح ندارد. من می‌خواهم به شما عنوان مسئولین مجریه‌‌ی كشور سفارش اكید بكنم كه به قانون‌ اهمیت بدهید. اگر چنانچه ما اینجا قانون‌ را در مسئله‌‌ای خاص شكستیم و عمل نكردیم، صرفاً این نیست كه یك قانون‌ نقض شده باشد؛ بلكه معنایش این است كه یك راهی، یك خطی باز شد كه این خط، دنباله خواهد داشت. كارِ قانون‌‌شكنی این‌جوری است. اینجا كه قانون‌ نقض شد، نقض قانون‌ یك فرصت تازه‌‌ای پیدا كرد كه به وسیله‌‌ی دیگران انجام بگیرد. لذاست كه به مسئله‌‌ی قانون‌، خیلی اهمیت بدهید.