[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از شعرا - 1388/06/14
عنوان فیش : آسیب‏‌‌های فرهنگی, فرهنگ, کار فرهنگی, خلاف شأن فرهنگ, سیاست زدگی
کلیدواژه(ها) : آسیب‏‌‌های فرهنگی, فرهنگ, کار فرهنگی, خلاف شأن فرهنگ, سیاست زدگی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
با شیوه‏های سیاسی - شیوه‏های سیاستگران و سیاستمداران – نمی شود در عالم فرهنگ حرکت کرد، این خلاف شأن فرهنگ است.

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از شعرا - 1388/06/14
عنوان فیش : بصیرت, فرهنگ, کار فرهنگی, تبیین, بصیرت‌افزایی
کلیدواژه(ها) : بصیرت, فرهنگ, کار فرهنگی, تبیین, بصیرت‌افزایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در عالم فرهنگ بایستی گره‏گشایی کرد؛ بایستی حقیقت را باز کرد، بایستی گره‏های ذهنی را باز کرد. و این تبیین لازم دارد، یعنی همان کار انبیاء؛ فصاحت و بلاغتی نیز در بیان لازم است.