[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم بیستمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) - 1388/03/14
عنوان فیش : کرامت انسان
کلیدواژه(ها) : کرامت انسان
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
در نحوه‌ی اداره‌ی كشور و ارتباط با انسانها، عزت ملی به این است كه تك تك انسانها در یك جامعه مورد احترام قرار بگیرند. «امّا اخ لك فی الدّین و امّا نظیر لك فی الخلق»؛ اگر هم‌دین شماست، مورد احترام است؛ اگر هم‌دین شما هم نیست، مورد احترام است. در جامعه هركه انسان است، مورد احترام است؛ مورد تكریم است؛ این ایجاد عزت ملی میكند. اینها ابعاد گوناگون عزت ملی است كه رهنمود امام بود؛ انگشت اشاره‌ی امام بود.