[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم دانش‌‌آموختگی دانشگاه امام حسین (ع) - 1388/01/26
عنوان فیش : پیشرفت علمی ایران
کلیدواژه(ها) : پیشرفت علمی ایران
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
آن جوانها چنین کردند و نقش خودشان را ایفاء کردند. نتیجه این است که امروز بعد از گذشت چند ده سال از آن روزها، شما می‏بینید ملت ایران با ضرب دست آن‏ها و با تلاشهائی که دنباله‏ی تلاش آن‏هاست، با رهنمودهای حقیقتاً پیامبرگونه‏ی امام بزرگوار، قله‏ها را یکی پس از دیگری فتح کرده و پیش رفته. روزهای جنگ، بخصوص سالهای آغازین جنگ را در نظر بیاورید و آن فقر تسلیحاتی، آن فقر مالی، آن فقر تجربی را در میان همین جوانان سپاه و بسیج، مقایسه کنید با پیشرفتهای‏ امروز؛ پیشرفتهای علمی‏، تحقیقی و تجربی.
شما در دانشگاه می‏آموزید، فرامی‏گیرید، خود را از لحاظ فکر و اندیشه و همچنین از لحاظ روحیه و اراده می‏سازید؛ در راه بسیار باعظمت و پرافتخاری قدم می‏گذارید. این دانشگاه یک چنین جائی است. به حضور در این دانشگاه و به فارغ‏التحصیلی این دانشگاه افتخار کنید؛ این را نعمت بزرگ خدا بشمارید، که هست؛ و آن را حفظ کنید و پیش بروید.
کشور شما به جوانان مؤمن نیازمند است. و امروز به لطف و تفضل الهی، علی‏رغم تلاش پی‏درپی دشمنان- که بیشتر هم بر روی جوانان این تلاشها متمرکز است- جوانان ما رو به سمت خدا و هدایت الهی دارند. به کوری چشم دشمن، جوان ما، جوان مؤمن است؛ جوان مؤمنِ امروز از جوان مؤمنِ صدر انقلاب- سی سال پیش و بیست و پنج سال پیش- اگر جلوتر نباشد، عقب‏تر نیست. آن کوره‏ی سوزان، آن تجربه‏ی عظیمِ جنگ تحمیلی که فرصتی برای بروز استعدادها بود، در مقابل هر نسل برجسته و پراستعدادی قرار بگیرد، معجزه خواهد کرد.
امروز شما در عرصه‏ی دیگری هستید؛ در عرصه‏ی علم، در عرصه‏ی پیشرفت از لحاظ روحیه، سازندگی خود و کشور و آمادگیِ برای دفاع. دشمنان، قدرتهای بزرگِ مستکبر جهانی- که دشمنان ملتها، نه فقط دشمن ملت ایران، دشمنان انسانیت و فضیلت هستند- این‏ها غالباً با تشر زندگی می‏کنند، با نشان دادن ابهت کارشان را به پیش می‏برند؛ هیبت خودشان را بر ملتها تحمیل می‏کنند، با هیبت خودشان آن‏ها را از میدان در می‏برند. از هیبت ابرقدرت‏ها نترسید. هیبت معنوی شما در دل آن‏ها، بیشتر از هیبت مادی آن‏ها در دل ملتهاست. شما وقتی به ایمان خود، به آمادگی‏های خود، به دانش خود، به تدبیر خود، به حساب و کتاب مدبرانه و مدیرانه‏ی خود تکیه می‏کنید، آن وقتی‏که ارزشهای عظیمِ برآمده‏ی از دل انقلاب را اجر می‏نهید و به آن‏ها اعتناء می‏کنید، ایمان خودتان را با آن‏ها حفظ می‏کنید، آن‏چنان ابهتی در دل همه‏ی ملتها از شما حاصل می‏شود که از ابهت آن‏ها در دل ملتهای بی‏خبر بیشتر است. امروز دشمنان می‏دانند با ملت ایران، با این جوانان مؤمن، با این مردان مصمم، با این مسئولان و دولتمردانی که به پایبندی به ارزشها افتخار می‏کنند، ملت ایران با چنین سرمایه‏های ارزنده‏ای، از هیچ تشری، از هیچ هیبتی واهمه نمی‏کند. این را می‏دانند.