[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه - 1387/10/21
عنوان فیش : مهندسی فرهنگی
کلیدواژه(ها) : مهندسی فرهنگی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.