[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات ‌در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم‌ - 1387/03/21
عنوان فیش : احکام شرعی, قانون, قانون‌گذاری
کلیدواژه(ها) : احکام شرعی, قانون, قانون‌گذاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
قانون و اجرا بایستی با معیارهای خدایی و با مقررات الهی باشد؛ یعنی با احكام اسلامی ، احكام مشخص ویا با كلیات و آنچه كه از اسلام دانسته شده و فهمیده شده است، منطبق باشد و معارض نباشد.