[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان - 1387/07/07
عنوان فیش : دانشجو, سیاسی‌‌بازی و سیاسی‌‌کاری
کلیدواژه(ها) : دانشجو, سیاسی‌‌بازی و سیاسی‌‌کاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
اصل اینکه دانشجو حرفش را روشن و صریح و آشکار بزند و دچار سیاسی‏کاری نشود، چیز مطلوبی است.