[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار بسیجیان - 1395/09/03
عنوان فیش : فرهنگ بسیجی, هویت بسیج, تفکر بسیجی
کلیدواژه(ها) : فرهنگ بسیجی, هویت بسیج, تفکر بسیجی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بسیج صرفاً یک حرکت احساسی نیست، بسیج متّکی است به دانستن و فهمیدن، متّکی است به بصیرت... اگر صرفاً احساس بود، احساس با یک اندک چیزی تغییر پیدا میکند.

مربوط به :بیانات در دیدار بسیجیان - 1395/09/03
عنوان فیش : بسیجی, روحیه بسیجی, نیروی مقاومت بسیج, تفکر بسیجی
کلیدواژه(ها) : بسیجی, روحیه بسیجی, نیروی مقاومت بسیج, تفکر بسیجی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
در بسیج این‌جوری نیست که فقط از مرکز بگویند بگو؛ نه، مثل این است که هر عضوی خودش یک مغزی داشته باشد که با آن مغز اصلی که در سر است هماهنگ باشد.