[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش - 1395/07/07
عنوان فیش : آمادگی نظامی, آمادگی معنوی, نظم, خودسازی اخلاقی, خودسازی علمی
کلیدواژه(ها) : آمادگی نظامی, آمادگی معنوی, نظم, خودسازی اخلاقی, خودسازی علمی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
خودتان را مجهّز و آماده کنید؛ هم از لحاظ آمادگی علمی و فنّی، هم از لحاظ آمادگی سازمانی و انضباطی، و هم از لحاظ آمادگی ایمانی و عقیدتی و روحی که این پشتوانه‌ی همه‌ی آنها است.