[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت - 1395/06/03
عنوان فیش : انتقاد به مسئولین, نقد منصفانه
کلیدواژه(ها) : انتقاد به مسئولین, نقد منصفانه
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انتقاد کردن ضرر و ایرادی ندارد، منتها انتقادِ منصفانه باید باشد. انتقاد، به معنای ارائه‌ی نقاط مشکل و راه حلّ آن نقاط و گشودن آن گره‌ها [است].