[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :‌بیانات‌ در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشگاه‌های افسری ارتش - 1386/08/02
عنوان فیش : شهید ستاری
کلیدواژه(ها) : شهید ستاری
نوع(ها) : فیش موضوعی

متن فیش :
رحمت خدا بر شهید ستاری كه این دانشگاه به نام اوست و اینجا را او بنیان‌گذاری كرد