[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار اعضای شورای نگهبان - 1386/04/20
عنوان فیش : اتقان کاری
کلیدواژه(ها) : اتقان کاری
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
یکی از نعم الهی بر ما، بحمد اللَّه شورای نگهبان است؛ این نعمت را باید قدر بدانیم و حفظ کنیم. حفظ آن فقط به این نیست که در لفظ و در ظاهر و این‏ها احترام آن را نگه داریم؛ حفظ آن به این هم هست که هرچه می‏توانیم، در شورای نگهبان ساخت و پرداخت و محصول کار را با اتقان‏ بیشتری همراه کنیم، که این به عهده‏ی شما دوستان، برادران و خواهران محترم است.