[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران حج - 1385/09/01
عنوان فیش : حج, کارگزاران حج, حجاج, توصیه به حجاج
کلیدواژه(ها) : حج, کارگزاران حج, حجاج, توصیه به حجاج
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
انگیزه‌های مادّی باید در حج - چه در حاجی، چه در همراه، چه در کارگزار - دور شود.