[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار دانشجویان نمونه‌ و نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی - 1385/07/25
عنوان فیش : پیشرفت, معنویت‎گرایی
کلیدواژه(ها) : پیشرفت, معنویت‎گرایی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
بشر به پیشرفت علمى نیازمند است، به اکتشافات پى‌درپى نیازمند است؛ اما در کنار معنویت.