[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات‌ در دیدار دست‌‌اندرکاران ستاد اقامه‌‌ی نماز - 1385/06/27
عنوان فیش : جهاد اسلامی
کلیدواژه(ها) : جهاد اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جهاد اسلام براى تحمیل عقیده نیست؛ براى مبارزه‌ى با کسانى است که انسانها را به بردگى مى‌کشند.

مربوط به :بیانات‌ در دیدار دست‌‌اندرکاران ستاد اقامه‌‌ی نماز - 1385/06/27
عنوان فیش : جهاد اسلامی
کلیدواژه(ها) : جهاد اسلامی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
جهاد اسلام جنگ با ملتها نیست؛ بلکه جنگ با قدرتهاى ستمگر و ظالم است.