[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کارگزاران نظام - 1385/01/27
عنوان فیش : وحدت, وحدت اسلامی, امت اسلامی, جهان اسلام
کلیدواژه(ها) : وحدت, وحدت اسلامی, امت اسلامی, جهان اسلام
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
امروز روز اتّحاد دنیای اسلام است.