[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار کشاورزان‌‌ - 1384/10/14
عنوان فیش : صادرات غیرنفتی
کلیدواژه(ها) : صادرات غیرنفتی
نوع(ها) : جستار

متن فیش :
ما به كشاورزمان می‌گوییم تلاش كنید تا امنیت غذایی برای كشور به وجود بیاورید؛ اما به مسؤولان‌مان می‌گوییم این پایان كار نیست؛ ما بایستی به صادركنندگان این محصولات تبدیل شویم؛ ما باید بتوانیم دیگران را بهره‌مند كنیم. این كار، كارِ دستگاه‌های گوناگون دولتی است كه وسایلش را فراهم كنند؛ ما می‌توانیم.