[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان استان کرمان - 1384/02/19
عنوان فیش : حمایت از سرمایه ایرانی, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مبارزه با فساد, سرمایه‌گذاری
کلیدواژه(ها) : حمایت از سرمایه ایرانی, مبارزه با مفاسد اقتصادی, مبارزه با فساد, سرمایه‌گذاری
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
مبارزه‌ی با فساد، سرمایه‌گذار سالم را كه قصد فسادانگیزی و سواستفاده ندارد، به كار تشویق می‌كند