[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم شهرستان جیرفت - 1384/02/17
عنوان فیش : فقر, کارگزاران نظام, فقرزدایی, محرومین, رونق اقتصادی
کلیدواژه(ها) : فقر, کارگزاران نظام, فقرزدایی, محرومین, رونق اقتصادی
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
هر کاری در کشور صورت می‌گیرد، باید با هدف رفع فقر و محرومیت و ایجاد رونق در زندگی عموم مردم - نه بخشی از مردم و قشرهای خاص - باشد.