[ بازگشت ] | [ چـاپ ]

مربوط به :بیانات در دیدار مردم بم - 1384/02/13
عنوان فیش : جوان, نشاط و نیروی جوان, نشاط جوان, کار
کلیدواژه(ها) : جوان, نشاط و نیروی جوان, نشاط جوان, کار
نوع(ها) : جمله‌های برگزیده

متن فیش :
نشاط و روحیه‌ی جوان با كار كردن است؛ جوان باید بتواند كار كند.